Tuesday, December 11, 2012

Bagaimana Mendakwahkan Orang Yang Tidak Berpuasa Di Bulan Ramadhan?

Pertanyaan:
Bagaimana cara berinteraksi
dengan orang-orang Islam yang
tidak berpuasa di Bulan Ramadan?
Metode apa yang terbaik untuk
mendakwahkannya agar
menunaikan puasa?
Jawaban:
Alhamdulillah.
Wajib mendakwahkan kaum
muslimin untuk berpuasa serta
memperingatkannya dari sikap
meremehkan dan melalaikan
puasa. Hal itu dengan mengikuti
kiat-kiat berikut ini:
1. Memberitahukan kepada
mereka akan kewajiban berpuasa
dan kedudukannya dalam Islam
yang sangat agung serta salah satu
bangunan yang kokoh tempat
dimana Islam dibangun.
2. Mengingatkan besarnya
pahala yang akan didapatkan dari
berpuasa. Sebagaimana sabda
Nabi sallallahu ’alaihi wa sallam:
“Siapa yang berpuasa dengan iman
dan harap (akan pahala), maka
dosa-dosanya yang telah lalu akan
diampuni.” (HR. Bukhari, no. 38,
Muslim, no. 760)
Beliau sallallahu’alaihi wa sallam
juga bersabda:
) ْﻦَﻣ ِﻪِﻟﻮُﺳَﺮِﺑَﻭ ِﻪَّﻠﻟﺎِﺑ َﻦَﻣﺁ َﻡﺎَﻗَﺃَﻭ
َﺓﻼَّﺼﻟﺍ َﻥﺎَﻀَﻣَﺭ َﻡﺎَﺻَﻭ َﻥﺎَﻛ ﺎًّﻘَﺣ ﻰَﻠَﻋ
ِﻪَّﻠﻟﺍ ْﻥَﺃ َﺔَّﻨَﺠْﻟﺍ ُﻪَﻠِﺧْﺪُﻳ ، َﺪَﻫﺎَﺟ ﻲِﻓ
ِﻞﻴِﺒَﺳ ِﻪَّﻠﻟﺍ ْﻭَﺃ َﺲَﻠَﺟ ﻲِﻓ ِﻪِﺿْﺭَﺃ ﻲِﺘَّﻟﺍ
َﺪِﻟُﻭ ﺎَﻬﻴِﻓ :ﺍﻮُﻟﺎَﻘَﻓ . ﺎَﻳ َﻝﻮُﺳَﺭ
ِﻪَّﻠﻟﺍ ، ﻼَﻓَﺃ ُﺮِّﺸَﺒُﻧ َﺱﺎَّﻨﻟﺍ ؟ َﻝﺎَﻗ :
َّﻥِﺇ ِﺔَّﻨَﺠْﻟﺍ ﻲِﻓ َﺔَﺋﺎِﻣ ﺎَﻫَّﺪَﻋَﺃ ٍﺔَﺟَﺭَﺩ
ُﻪَّﻠﻟﺍ َﻦﻳِﺪِﻫﺎَﺠُﻤْﻠِﻟ ﻲِﻓ ِﻞﻴِﺒَﺳ ِﻪَّﻠﻟﺍ ،
ﺎَﻣ َﻦْﻴَﺑ ِﻦْﻴَﺘَﺟَﺭَّﺪﻟﺍ ﺎَﻤَﻛ َﻦْﻴَﺑ
ِﺽْﺭَﻷﺍَﻭ ِﺀﺎَﻤَّﺴﻟﺍ ﺍَﺫِﺈَﻓ ، ُﻢُﺘْﻟَﺄَﺳ
َﺱْﻭَﺩْﺮِﻔْﻟﺍ ُﻩﻮُﻟَﺄْﺳﺎَﻓ َﻪَّﻠﻟﺍ ، ُﻪَّﻧِﺈَﻓ
ُﻂَﺳْﻭَﺃ ِﺔَّﻨَﺠْﻟﺍ ، ِﺔَّﻨَﺠْﻟﺍ ﻰَﻠْﻋَﺃَﻭ ،
ُﻪَﻗْﻮَﻓﻭ ِﻦَﻤْﺣَّﺮﻟﺍ ُﺵْﺮَﻋ ُﻪْﻨِﻣَﻭ ، ُﺮَّﺠَﻔَﺗ
ِﺔَّﻨَﺠْﻟﺍ ُﺭﺎَﻬْﻧَﺃ ﻩﺍﻭﺭ ( ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ
7423)
“Barangsiapa beriman kepada Allah
dan Rasul-Nya, mendirikan shalat
dan berpuasa di bulan Ramadan.
Maka Allah berhak (kepadanya)
untuk memasukkan ke dalam
Surga. Baik dia berjihad di jalan
Allah atau dia menetap di negerinya
tempat dia dilahirkannya. Mereka
berkata: “Wahai Rasulullah! Apakah
boleh kami beritakan kabar
gembira ini kepada orang-orang?”
Beliau menjawab: “Sesungguhnya di
surga itu ada seratus derajat yang
Allah sediakan bagi para mujahidin
di jalan Allah. Antara dua derajat
(jaraknya) bagaikan antara langit
dan bumi. Kalau kamu semua
memohon kepada Allah, maka
memohonlah (surga) Firdaus,
karena ia adalah pertengahan surga
dan surga tertinggi yang di atasnya
terdapat Arsy Ar-Rahman dan
darinya dipancarkan sungai-sungai
di surga.” (HR. Bukhari, no. 7423)
Begitu juga sabda (beliau)
sallallahu ’alaihi wa sallam: “Allah
Ta’ala berfirman, puasa adalah
untuk-Ku dan Aku yang akan
membalasnya. Dia meninggalkan
syahwatnya, makan dan minumnya
untuk-Ku. Puasa adalah benteng.
Bagi orang yang berpuasa akan
mendapatkan dua kegembiraan;
gembira ketika berbuka dan
gembira ketika bertemu dengan
Tuhannya. Dan bau mulut orang
berpuasa lebih harum dibandingkan
wangi minyak misk (kesturi)." (HR.
Bukhari, no. 7492, dan Muslim, no.
1151)
3. Menjelaskan ancaman bagi
orang yang meninggalkan puasa
dan bahwa hal itu termasuk salah
satu dosa besar. Telah
diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah,
no. 1986, dan Ibnu Hibban, no.
7491, dari Abu Umamah Al-Bahili
radhiallahu ’anhu, aku mendengar
Rasulullah sallallahu ’alaihi wa
sallam bersabda:
) ﺎﻨﻴﺑ ﺎﻧﺃ ﻢﺋﺎﻧ ﺫﺇ ﻲﻧﺎﺗﺃ ﻥﻼﺟﺭ
ّﻲﻌﺒﻀﺑ ﺍﺬﺧﺄﻓ ﻊﺒﻀﻟﺍ ) ﻮﻫ ﺪﻀﻌﻟﺍ (
ﺎﻴﺗﺄﻓ ﻲﺑ ﻼﺒﺟ ﺍﺮِﻋﻭ ، ﻻﺎﻘﻓ :
ﺪﻌﺻﺍ . : ﺖﻠﻘﻓ ﻲﻧﺇ ﻪﻘﻴﻃﺃ ﻻ .
ﻻﺎﻘﻓ : ﻪﻠﻬﺴﻨﺳ ﺎﻧﺇ ﻚﻟ . ﺕﺪﻌﺼﻓ
ﻰﺘﺣ ﺍﺫﺇ ﺖﻨﻛ ﻲﻓ ﺀﺍﻮﺳ ﻞﺒﺠﻟﺍ ﺍﺫﺇ
ﺓﺪﻳﺪﺷ ﺕﺍﻮﺻﺄﺑ ، : ﺖﻠﻗ ﺎﻣ ﻩﺬﻫ
ﺕﺍﻮﺻﻷﺍ ؟ : ﺍﻮﻟﺎﻗ ﺍﺬﻫ ﺀﺍﻮﻋ ﻞﻫﺃ
ﺭﺎﻨﻟﺍ . ﻖﻠﻄﻧﺍ ﻢﺛ ﺍﺫﺈﻓ ﻲﺑ ﺎﻧﺃ
ﻦﻴﻘﻠﻌﻣ ﻡﻮﻘﺑ ﻢﻬﺒﻴﻗﺍﺮﻌﺑ ،
ﻢﻬﻗﺍﺪﺷﺃ ﺔﻘﻘﺸﻣ ، ﻢﻬﻗﺍﺪﺷﺃ ﻞﻴﺴﺗ
ﺎﻣﺩ ، : ﺖﻠﻗ ﺀﻻﺆﻫ ﻦﻣ ؟ :ﻝﺎﻗ ﺀﻻﺆﻫ
ﻥﻭﺮﻄﻔﻳ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﺔﻠﺤﺗ . ﻢﻬﻣﻮﺻ
ﻲﻧﺎﺒﻟﻷﺍ ﻪﺤﺤﺻ ﻲﻓ ﺢﻴﺤﺻ ﺩﺭﺍﻮﻣ
ﻥﺂﻤﻈﻟﺍ (1509)
“Aku bermimpi didatangi dua orang
membawa pundakku. Keduanya
membawaku ke gunung yang terjal.
Keduanya berkata: Naiklah! Aku
menjawab: “Aku tidak mampu.”
Keduanya mengatakan: “Kami akan
membantu memudahkanmu. Maka
aku mendaki, ketika sampai ketika
di puncak gunung, tiba-tiba
terdengar suara melengking keras.
Aku bertanya: “Suara apa itu?
Mereka menjawab: “Itu adalah
suara penghuni neraka.” Kemudian
dia berangkat lagi membawaku,
ternyata saya dapati suatu kaum
yang bergantungan tubuhnya
mulutnya pecah dan mengeluarkan
darah. Saya bertanya: ”Siapa
mereka?” Dia berkata: “Mereka
adalah orang-orang yang berbuka
puasa sebelum dibolehkan
(waktunya) berbuka
puasa.” (Dishahihkan oleh Al-
Albany dalam Shahih Mawarid Adz-
Dzam’an, no. 1509)
Al-Albany memberi catatan dan
berkata: “Saya katakan, ini adalah
hukuman orang yang berpusa
kemudian berbuka secara sengaja
sebelum waktu diperbolehkan
berbuka puasa. Jika demikian,
bagaimana halnya (hukuman) orang
yang asalnya memang tidak
berpuasa?. Kami memohon kepada
Allah keselamatan dan kesehatan di
dunia dan di akhirat. (Silahkan lihat
soal no. 38747)
4. Jelaskan bahwa puasa itu
mudah, di dalamnya ada
kesenangan, kegembiraan dan
keridha'an, ketenangan jiwa, hati
yang tenang disertai kenikmatan
beribadah siang malam dengan
membaca Al-Qur’an dan Qiyamul
lail.
5. Mengajak mereka
mendengarkan sebagian ceramah,
dan membaca sedikit selebaran-
selebaran yang berbicara tentang
puasa, urgensinya dan keadaan
orang Islam di dalamnya.
6. Jangan bosan mendakwahkan
kepada mereka dan
mengingatkannya dengan
perkataan lembut dan kata yang
indah disertai doa yang jujur untuk
mereka semoga mendapatkan
hidayah dan pengampuanan.
Kita memohon kepada Allah, agar
kami dan anda diberi taufiq dan
ketetapan.
Wallahu’alam .
Sumber : islamqa.info