Monday, December 10, 2012

BARANG SIAPA MENYERUPAI SUATU KAUM MAKA IA TERMASUK GOLONGANNYA


Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam
bersabda :
ْﻦَﻣ ٍﻡْﻮَﻘِﺑ َﻪَّﺒَﺸَﺗ َﻮُﻬَﻓ ْﻢُﻬْﻨِﻣ
“Barangsiapa yang menyerupai suatu
kaum, maka ia termasuk golongan
mereka”.
Hadits ini diriwayatkan dari beberapa
jalan :
1. ‘Abdullah bin ‘Umar radliyallaahu
‘anhumaa .
Diriwayatkan oleh Abu Daawud [1] no.
4031, Ahmad [2] 2/50 & 2/92 [3] , Ath-
Thabaraaniy dalam Musnad asy-
Syaamiyyiin[4] no. 216, ‘Abdun bin
Humaid dalam Al-Muntakhab[5] no.
846, Ibnu Abi Syaibah [6] 5/313 &
12/531, Abu Ya’laa Al-Maushiliy
sebagaimana dibawakan Al-Bushairiy
dalam Ittihaaful-Khairah [7] no. 5437
& 6205, Ibnul-‘Arabiy dalam Mu’jam -
nya [8] no. 1137, Ad-Diinawawiy
dalam Al-Mujaalasah wa
Jawaahirul-‘Ilmi [9] no. 147, Al-
Baihaqiy dalam Syu’abul-Iimaan [10]
no. 1199, Al-Harawiy dalam
Dzammul-Kalaam [11] no. 476, Al-
Khathiib dalam Al-Faqiih wal-
Mutafaqqih [12] 2/73, Tamaam Ar-
Raaziy dalam Al-Fawaaid [13] no. 770,
Ibnul-Jauziy dalam Tabliis Ibliis [14]
1/170, Muhammad bin Nashr Ar-
Ramliy dalam Tafsiir ‘Athaa’ Al-
Khurasaaniy[15] no. 395, Al-Mizziy
dalam Tahdziibul-Kamaal [16] 34/324,
Adz-Dzahabiy dalam As-Siyar [17]
15/509, dan Ibnu Hajar dalam
Taghliiqut-Ta’liq [18] 3/444; dari
beberapa jalan, dari ‘Abdurrahmaan
bin Tsaabit bin Tsaubaan : Telah
menceritakan kepada kami Hassaan
bin ‘Athiyyah, dari Abul-Muniib Al-
Jurasyiy, dari Ibnu ‘Umar, ia berkata :
Telah bersabda Rasulullah
shallallaahu ‘alaihi wa sallam :
ُﺖْﺜِﻌُﺑ َﻦْﻴَﺑ ِﺔَﻋﺎَّﺴﻟﺍ ْﻱَﺪَﻳ ِﻒْﻴَّﺴﻟﺎِﺑ ﻰَّﺘَﺣ
َﺪَﺒْﻌُﻳ ُﻩَﺪْﺣَﻭ ُﻪَّﻠﻟﺍ َﻚﻳِﺮَﺷ ﺎَﻟ َﻞِﻌُﺟَﻭ ،ُﻪَﻟ
ﻲِﻗْﺯِﺭ َﺖْﺤَﺗ ،ﻲِﺤْﻣُﺭ ِّﻞِﻇ َﻞِﻌُﺟَﻭ ُﺔَّﻟِّﺬﻟﺍ
ُﺭﺎَﻐَّﺼﻟﺍَﻭ ْﻦَﻣ ﻰَﻠَﻋ َﻒَﻟﺎَﺧ ،ﻱِﺮْﻣَﺃ ْﻦَﻣَﻭ
َﻪَّﺒَﺸَﺗ ٍﻡْﻮَﻘِﺑ َﻮُﻬَﻓ ْﻢُﻬْﻨِﻣ"
“Aku diutus dengan pedang
menjelang hari kiamat hingga hanya
Allah semata lah yang disembah,
tidak ada sekutu bagi-Nya; dijadikan
rizkiku di bawah bayangan tombakku;
dan dijadikan kehinaan dan
kerendahan bagi siapa saja yang
menyelisihi perkaraku. Barangsiapa
menyerupai suatu kaum, maka ia
termasuk golongan mereka”.
Keterangan para perawi :
‘Abdurrahman bin Tsaabit bin
Tsaubaan Al-‘Ansiy, Abu ‘Abdillah
Asy-Syaamiy Ad-Dimasyqiy Az-Zaahid
(75 – 165 H) .
Ahmad bin Hanbal berkata : “Hadits-
haditsnya munkar ”. Di lain tempat ia
berkata : “Tidak kuat dalam hadits”.
Di lain tempat ia berkata : “Ia
seorang ahli ibadah dari kalangan
penduduk Syaam”. Yahyaa bin Ma’iin
berkata : “ Shaalih ”. Di tempat lain ia
berkata : “ Dla’iif ”. Di tempat lain ia
berkata : “Tidak mengapa
dengannya”. Dan seperti itulah yang
dikatakan oleh ‘Aliy bin Al-Madiiniy,
Ahmad bin ‘Abdillah Al-‘Ijliy, dan Abu
Zur’ah Ar-Raaziy (yaitu : “Tidak
mengapa dengannya”). Berkata
Mu’aawiyyah bin Shaalih, ‘Utsmaan
bin Sa’iid Ad-Daarimiy, dan ‘Abdullah
bin Syu’aib Ash-Shaabuuniy, dari
Yahyaa bin Ma’iin : “ Dla’iif ”.
Mu’aawiyyah menambahkan : “Aku
bertanya (kepada Ibnu Ma’iin) :
“Apakah ditulis haditsnya ?”. Ia
menjawab : “Ya, bersama dengan
kedla’ifannya. Ia seorang laki-laki
yang shaalih”. Abu Bakr bin Abi
Khaitsamah, dari Yahyaa bin Ma’iin
berkata : “Tidak ada apa-apanya”.
Ya’quub bin Syaibah As-Saduusiy
berkata : “Para shahabat kami
berbeda pendapat tentangnya.
Adapun Yahyaa bin Ma’iin
melemahkannya, sedangkan ‘Aliy bin
Al-Madiiniy mempunyai pandangan
yang baik terhadapnya. Ibnu
Tsaubaan seorang laki-laki yang jujur,
tidak mengapa dengannya…”. ‘Amru
bin ‘Aliy berkata : “Hadits orang-
orang Syaam itu semuanya dla’iif ,
kecuali beberapa orang, diantaranya :
Al-Auzaa’iy, ‘Abdurrahmaan bin
Tsaabit bin Tsaubaan,….”. Duhaim
berkata : “ Tsiqah, dituduh
berpemahaman Qadariyyah. Al-
Auzaa’iy menuliskan hadits
kepadanya. Aku tidak tahu sesuatu
yang menjadikan menolaknya”. Abu
Haatim berkata : “ Tsiqah ”. Di tempat
lain ia berkata : “….Berubah akalnya
di akhir usianya, dan ia seorang yang
haditsnya lurus ( mustaqiimul-
hadiits )”. Abu Daawud berkata :
“Tidak mengapa dengannya”. An-
Nasaa’iy berkata : “ Dla’iif ”. Di tempat
lain ia berkata : “Tidak kuat”. Di
tempat lain ia berkata : “Tidak
tsiqah ”. Shaalih bin Muhammad Al-
Baghdaadiy berkata : “Orang Syaam
yang jujur, kecuali ia punya madzhab
Qadariyyah. Orang-orang mengingkari
hadits-haditsnya yang ia riwayatkan
dari ayahnya, dari Mak-huul. Ibnu
Khiraasy berkata : “Dalam haditsnya
terdapat kelemahan”. Ibnu ‘Adiy
berkata : “Ia mempunyai hadits-
hadits yang baik….. Ia seorang laki-
laki yang shaalih, ditulis haditsnya
bersamaan dengan kelemahannya.
Adapun ayahnya seorang yang
tsiqah ”. Ibnu Hibbaan
menyebutkannya dalam Ats-Tsiqaat .
Abu Bakr Al-Khathiib berkata : “Ia
termasuk orang yang disifati dengan
zuhd, ahli ibadah, dan kejujuran
dalam riwayat” [selengkapnya lihat :
Tahdziibul-Kamaal , 17/12-18 no.
3775]. Abu Zur’ah Ad-Dimasyqiy
pernah bertanya kepada
‘Abdurrahmaan bin Shaalih : “Apa
pendapatmu tentang Ibnu
Tsaubaan ?”. Ia berkata :
“ Tsiqah ” [Taariikh Abi Zur’ah , hal. 44
– Syaamilah]. Ibnu Syaahiin berkata :
“Tidak mengapa dengannya” [ Taariikh
Asmaa’ Ats-Tsiqaat , hal. 214 no.
765]. Ibnul-Jauziy memasukkannya
dalam Adl-Dlu’afaa’ wal-Matruukuun
(2/91 no. 1856).
Ibnu Hajar menyimpulkan : “ Shaduuq,
sering keliru ( yukhthi’ ), dituduh
berpemahaman Qadariyyah, dan
berubah hapalannya di akhir
usianya” [ At-Taqriib , hal. 572 no.
3844]. Adz-Dzahabiy memasukkanya
dalam kitab Man Tukullima fiihi
Wahuwa Muwatstsaqun au Shaalihul-
Hadiits (hal. 324-325 no. 206). Di
tempat lain Adz-Dzahabiy
menyimpulkan : “Ia bukanlah seorang
yang banyak haditsnya, bukan pula
hujjah, akan tetapi seorang yang
shaalihul-hadiits ’ [Siyaru A’laamin-
Nubalaa’ , 7/314].
Al-Albaaniy berkata : “ Hasanul-
hadiits ” [Irwaaul-Ghaliil, 2/136]. Di
tempat lain ia berkata : “ Hasanul-
hadiits apabila tidak ada
penyelisihan” [Ash-Shahiihah , 1/232].
Di tempat lain ia mengatakan :
“ Padanya ada kelemahan ” [ Dhilaalul-
Jannaah no. 408]. Basyaar ‘Awwaad
dan Al-Arna’uth berkata : “ Shaduuq
hasanul-hadiits ” [ Tahriirut-Taqriib ,
2/309-310 no. 3820].
Kesimpulan : Yang nampak di sini –
wallaahu a’lam – ia seorang yang ahli
ibadah lagi jujur. Akan tetapi ia
diperbincangkan dari segi
hapalannya. Oleh karena itu,
haditsnya hasan bila tidak ada
penyelisihan, sebagaimana dikatakan
oleh Asy-Syaikh Al-Albaaniy. Apalagi,
dalam periwayatan dari Hassaan bin
‘Athiyyah ia tidak bersendirian.
Hassaan bin ‘Athiyyah Al-Muhaaribiy,
Abu Bakr Asy-Syaamiy (w. setelah
tahun 120 H).
Ibnu Hajar berkata : “Seorang yang
tsiqah , faqiih , lagi ‘aabid ” [ Taqriibut-
Tahdziib , hal. 233 no. 1214]. Dipakai
Al-Bukhaariy dan Muslim dalam
Shahih -nya.
Abul-Muniib Al-Jurasyiy Ad-Dimasyqiy
Al-Ahdab.
Al-‘Ijliy berkata : “Orang Syaam,
taabi’iy, tsiqah ’. Ibnu Hibbaan
menyebutkannya dalam kitab Ats-
Tsiqaat [ Tahdziibul-Kamaal,
34/324-325]. Ibnu Hajar berkata :
“ Tsiqah ” [ Taqriibut-Tahdziib , hal.
1211 no. 8461]. Adz-Dzahabiy
berkata : “ Tsiqah ” [Al-Kaasyif , 2/464
no. 6859]. Sejumlah perawi tsiqah
meriwayatkan darinya (Tsaur bin
Yaziid, Hassaan bin ‘Athiyyah,
Daawud bin Abi Hind, Zaid bin
Waaqid, dan ‘Aashim Al-Ahwal).
Kesimpulannya : Ia seorang yang
tsiqah .
‘Abdurrahmaan bin Tsaabit dalam
periwayatannya dari Hassaan bin
‘Athiyyah mempunyai muttabi’ dari
Al-Auza’iy, sebagaimana diriwayatkan
oleh Ath-Thahawiy dalam Musykilul-
Aatsaar [19] no. 231 dan Ibnu
Hadzlam dalam Juz-nya [20] no. 31.
Al-Auzaa’iy, ia adalah ‘Abdurrahmaan
bin ‘Amru bin Abi ‘Amru, Abu ‘Amru
Al-Auzaa’iy; seorang imam tsiqah ,
jaliil, lagi faqiih (w. 157 H). Dipakai
Al-Bukhaariy dan Muslim dalam
Shahih -nya [Taqriibut-Tahdziib , hal.
593 no. 3992].
Sanad hadits ini adalah shahih.
2. Hudzaifah bin Al-Yamaan radliyallaahu
‘anhu .
Diriwayatkan oleh Al-Bazzaar dalam
Al-Bahruz-Zakhaar [21] 7/368 no.
2966 dan dalam Kasyful-Astaar no.
144, serta Ath-Thabaraaniy dalam Al-
Ausath[22] no. 8327; dari jalan
Muhammad bin Marzuuq, ia berkata :
Telah mengkhabarkan kepada kami
‘Abdul-‘Aziiz bin Al-Khaththaab, ia
berkata : Telah mengkhabarkan
kepada kami ‘Aliy bin Ghuraab, ia
berkata : Telah mengkhabarkan
kepada kami Hisyaam bin Hassaan,
dari Muhammad bin Siiriin, dari Abu
‘Ubaidah bin Hudzaifah, dari ayahnya
radliyallaahu ‘anhu : Bahwasannya
Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam
bersabda :
" ْﻦَﻣ ٍﻡْﻮَﻘِﺑ َﻪَّﺒَﺸَﺗ ْﻢُﻬْﻨِﻣ َﻮُﻬَﻓ ،"
“Barangsiapa yang menyerupai suatu
kaum, maka ia termasuk golongan
mereka ”.
Keterangan para perawi :
Muhammad bin Muhammad bin
Marzuuq bin Bukair/Bakr Al-Baahiliy,
Abu ‘Abdillah Al-Bashriy ; seorang
yang shaduuq, namun mempunyai
beberapa keraguan (w. 248 H).
Dipakai Muslim dalam Shahih -nya
[ Taqriibut-Tahdziib , hal. 893-894 no.
6311].
‘Abdul-‘Aziiz bin Al-Khaththaab Al-
Kuufiy, Abul-Hasan (w. 224 H). Abu
Haatim berkata : “ Shaduuq”. Ya’quub
bin Syaibah berkata : “ Tsiqah lagi
shaduuq ”. ‘Amru bin ‘Aliy An-Nasaa'iy
berkata : “ Tsiqah ” [selengkapnya
lihat : Tahdziibul-Kamaal 18/126-128
no. 3441]. Ibnu Hajar menyimpulkan :
“ Shaduuq ” [ Taqriibut-Tahdziib , hal.
611 no. 4118]. Adz-Dzahabiy
berkata : “ Tsiqah ” [Al-Kaasyif , 1/655
no. 3382].
Kesimpulan : Tsiqah .
‘Aliy bin Ghuraab Al-Fazaariy, Abul-
Hasan (w. 184). Ahmad bin Hanbal
berkata : “Aku mendengar darinya
dalam satu majlis, dan ia melakukan
tadliis . Dan aku tidaklah melihatnya
kecuali ia seorang yang shaduuq”. Di
lain tempat ia berkata : “Haditsnya
termasuk hadits ahlush-shidq ”.
Yahyaa bin Ma’iin berkata :
“ Shaduuq ”. Di lain tempat ia berkata :
“’Aliy itu tidak mengapa, akan tetapi
ia berbuat tasyayyu’ ”. Di lain tempat
ia berkata : “ Tsiqah ”. Di lain tempat
ia berkata : “Orang-orang telah
berbuat dhalim terhadapnya ketika
membicarakannya”. Muhammad bin
‘Abdillah bin Numair berkata : “Ia
mempunyai beberapa hadits
munkar ”. Abu Haatim berkata : “Tidak
mengapa dengannya”. Abu Zur’ah
berkata : “’Aliy bin Ghuraab
menurutku shaduuq , dan ia lebih aku
senangi daripada ‘Aliy bin ‘Aashim”.
Abu Daawud berkata : “ Dla’iif , orang-
orang meninggalkan haditsnya”. ‘Iisaa
bin Yuunus berkata : “Ia seorang yang
dla’iif , dan aku ttidak menulis
haditsnya. Abu Daawud mengatakan
hal itu”. An-Nasaa’iy berkata : “Tidak
mengapa dengannya, dan ia sering
melakukan tadlis ”. Ibraahiim bin
Ya’qqub Al-Juzjaaniy : “ Saaqith”.
Mengomentari perkataan Al-Juzjaaniy
ini, Al-Khathiib berkata : “Aku
mengira Ibraahiim mencelanya
dikarenakan madzhabnya, karena ia
ber- tasyayyu’ . Adapun riwayatnya,
orang-orang telah mensifatinya
dengan kejujuran”. Ad-Daaruquthniy
berkata : “Digunakan sebagai i’tibar ”.
Ibnu Hibbaan berkata : “Ia
meriwayatkan hadits-hadits maudlu’ ,
sehingga batallah berhujjah
dengannya. Ia seorang yang berlebih-
lebihan dalam tasyayyu’ ”. Ibnu ‘Adiy
berkata : “Ia mempunyai riwayat-
riwayat ghariib dan afraad . Dan ia
termasuk orang yang ditulis
haditsnya”. Ibnu Sa’d berkata : “Ia
seorang yang shaduuq, dan padanya
ada kelemahan. Ia bershahabat
dengan Ya’quub bin Daawud – yaitu
waziir Al-Mahdiy - , sehingga orang-
orang meninggalkannya”. Muhammad
bin ‘Abdillah bin ‘Ammaar : ia
seorang shahiibul-hadiits , yang luas
pengetahuannya,… dan ia ber-
tasyayyu’ ”. Ibnu Qaani’ berkata :
“Orang Kuufah, Syi’ah, tsiqah ”.
‘Utsmaan bin Abi Syaibah berkata :
“ Tsiqah ” [selengkapnya lihat :
Tahdziibul-Kamaal 21/90-96 no. 4120
dan Tahdziibut-Tahdziib 7/372]. Ibnu
Hajar menyimpulkan : “ Shaduuq,
sering berbuat tadlis ( yudallis ), dan
ber- tasyayyu’ . Ibnu Hibbaan telah
berlebihan dalam
melemahkannya” [ Taqriibut-Tahdziib ,
hal. 703 no. 4817].
Kesimpulannya adalah sebagaimana
kesimpulan Ibnu Hajar.
Hisyaam bin Hassaan Al-Azdiy, Abu
‘Abdillah Al-Bashriy ; seorang yang
tsiqah , dan paling tsabt riwayatnya
dari Muhammad bin Siiriin (w.
147/148 H). Dipakai Al-Bukhaariy dan
Muslim dalam Shahiih -nya [idem , hal.
1020-1021 no. 7339].
Muhammad bin Siiriin Al-
Anshaariy , tabi’iy masyhur ; seorang
yang tsiqah lagi tsabat (w. 110 H).
Dipakai Al-Bukhaariy dan Muslim
dalam Shahih -nya [ idem , hal. 853 no.
5985].
Abu ‘Ubaidah bin Hudzaifah bin Al-
Yamaan; seorang yang maqbuul
[ idem , hal. 1174 no. 8292]. Yaitu,
riwayatnya diterima jika ada
mutaba’ah , dan jika tidak, maka
dla’iif .
Abu 'Ubaidah bin Hudzaifah
mempunyai mutaba’ah dari Numair
bin Aus, sebagaimana diriwayatkan
oleh Ath-Thabaraaniy dalam Musnad
Asy-Syaamiyyiin [23] no. 1862 : Telah
menceritakan kepada kami ‘Amru bin
Ishaaq : telah menceritakan kepadaku
ayahku : Telah menceritakan kepada
kami ‘Amru bin Al-Haarits : Telah
menceritakan kepada kami ‘Abdullah
bin Saalim, dari Az-Zubaidiy : Telah
menceritakan kepada kami Numair
bin Aus : Bahwasannya Hudzaifah bin
Al-Yamaan kembali kepada Rasulullah
shallallaahu ‘alaihi wa sallam , lalu
beliau berkata :
ْﻦَﻣ ٍﻡْﻮَﻘِﺑ َﻪَّﺒَﺸَﺗ ْﻢُﻬْﻨِﻣ ُﻪَّﻧِﺈَﻓ
“Barangsiapa yang menyerupai suatu
kaum, maka ia termasuk golongan
mereka ”.
Keterangan para perawi :
‘Amru bin Ishaaq bin Ibraahiim bin
Al-‘Alaa’ bin Adl-Dlahhaak bin Al-
Muhaajir bin Zibriiq Az-Zubaidiy Al-
Himshiy ; seorang yang majhuul haal
[ Irsyaadul-Qaadliy wad-Daaniy , hal.
451-452 no. 718].
Ishaaq bin Ibraahiim bin Al-'Alaa' bin
Adl-Dlahhaak bin Zibriiq Al-Himshiy
Az-Zubaidiy [ Al-Jarh wat-Ta'diil ,
2/209 no. 711 dan Tahdziibul-
Kamaal 2/369-371 no. 330].
Mengenai Ishaaq bin Ibraahiim bin
Zibriiq, Abu Haatim berkata :
“Syaikh”. Ibnu Ma’iin memujinya
dengan berkata : “Tidak mengapa
dengannya ( laa ba’sa bihi)” [ Al-Jarh
wat-Ta’diil 2/209 no. 711]. An-
Nasaa’iy – sebagaimana dinukil Al-
Mizziy – mengatakan : “Tidak tsiqah ”.
Namun dalam riwayat Ibnu ‘Asaakir
sebagaimana yang dibawakan oleh
Ibnu Badraan dalam At-
Tahdziib (2/407), An-Nasaa’iy
berkata : “Tidak tsiqah , jika ia
meriwayatkan dari ‘Amru bin Al-
Haarits”. Jadi ketidaktsiqahan ini di-
taqyid dalam periwayatan dari ‘Amru.
Muhammad bin ‘Auf memutlakkan
kedustaan terhadapnya. Abu Dawud
mengikuti Muhammad bin ‘Auf
dengan perkataannya : “Tidak ada
apa-apanya”. Namun perkataan
keduanya ini perlu ditinjau kembali,
sebab Al-Bukhaariy (dalam Shahih -
nya dengan periwayatan mu’allaq ),
Abu Haatim, Al-Fasaawiy, dan yang
lainnya membawakan riwayatnya
dimana tidak ada keraguan bahwa
mereka tidaklah meriwayatkan dari
para pendusta yang dikenal
kedustaaannya. Abu Ishaaq Al-
Huwainiy dalam Natsnun-Nabaal (hal.
176-177 no. 276) membawakan
bahwa Maslamah bin Al-Qaasim
mentsiqahkannya. Al-Haakim ( Al-
Mustadrak 3/290) dan Ibnu Hibbaan
( Ats-Tsiqaat 8/113) men- tautsiq-nya.
Perkataan yang benar di sini adalah
bahwa Ishaaq bin Ibraahiim bin
Zibriiq adalah shaduuq ; riwayatnya
lemah jika berasal dari ‘Amr bin Al-
Haarits.
‘Amru bin Al-Haarits bin Adl-
Dlahhaak Az-Zubaidiy Al-Himshiy .
Ibnu Hibbaan berkata : “ Mustaqiimul-
hadiits ” [Ats-Tsiqaat , 8/48]. Adz-
Dzahabiy berkata : “ Telah
ditsiqahkan” [ Al-Kaasyif , 2/73 no.
4136]. Ibnu Hajar berkata :
“ Maqbuul ” [ Taqriibut-Tahdziib , hal.
732 no. 5036].
Kesimpulan : Ia tidaklah jatuh dari
derajat hasan , wallaahu a’lam .
‘Abdullah bin Saalim Al-Asy’ariy Al-
Himshiy ; seorang yang tsiqah dan
dituduh berpemahaman nashb
(membenci Ahlul-Bait) (w. 179 H).
Dipakai Al-Bukhaariy dalam Shahiih -
nya [ idem , hal. 509 no. 3355].
Az-Zubaidiy, ia adalah Muhammad
bin Al-Waliid bin ‘Aamir Az-Zubaidiy,
Abul-Hudzail Al-Himshiy ; seorang
yang tsiqah lagi tsabat (w.
146/147/149 H). Dipakai Al-
Bukhaariy dan Muslim dalam Shahiih -
nya [ idem , hal. 905 no. 6412].
Numair bin Aus Al-Asy’ariy. Ibnu
Hibbaan memasukkannya dalam Ats-
Tsiqaat (5/479). Ibnu Hajar berkata :
“ Tsiqah ” [ Taqriibut-Tahdziib , hal.
1009 no. 7239]. Namun yang benar –
wallaahu a’lam – ia hanyalah seorang
yang shaduuq saja, karena hanya
Ibnu Hibbaan yang men- tautsiq -nya,
akan tetapi sejumlah perawi tsiqaat
meriwayatkan darinya. Kesimpulan ini
adalah sebagaimana diambil Basyar
‘Awwaad dan Al-Arna’uth dalam
Tahriirut-Taqriib (4/24 no. 7190).
Mutaba’ah ini pun lemah, karena
kelemahan ‘Amru bin Ishaaq dan
ayahnya.
3. Abu Hurairah radliyallaahu ‘anhu .
Diriwayatkan oleh Al-Harawiy dalam
Dzammul-Kalaam [24] no. 474, Abu
Umayyah Ath-Thursuusiy dalam
Musnad-nya [25] no. 56, dan Adz-
Dzahabiy dalam As-Siyar [26] 16/242;
semuanya dari jalan Shadaqah bin
‘Abdillah, dari Al-Auzaa’iy, dari
Yahyaa bin Katsiir, dari Abu Salamah,
dari Abu Hurairah, dari Nabi
shallallaahu ‘alaihi wa sallam , beliau
bersabda :
ُﺖْﺜِﻌُﺑ َﻦْﻴَﺑ ِﺔَﻋﺎَّﺴﻟﺍ ِﻱَﺪَﻳ ،ِﻒْﻴَّﺴﻟﺎِﺑ
َﻞِﻌُﺟَﻭ ﻲِﻗْﺯِﺭ ِّﻞِﻇ َﺖْﺤَﺗ َﻞِﻌُﺟَﻭ ،ﻲِﺤْﻣُﺭ
ُﺭﺎَﻐَّﺼﻟﺍَﻭ ُﻝُّﺬﻟﺍ ْﻦَﻣ ﻰَﻠَﻋ ،ﻲِﻨَﻔَﻟﺎَﺧ ْﻦَﻣَﻭ
َﻪَﺒَّﺸَﺗ ٍﻡْﻮَﻘِﺑ َﻮُﻬَﻓ ْﻢُﻬْﻨِﻣ "
“Aku diutus menjelang hari kiamat
dengan pedang. Dijadikan rizkiku di
bawah bayangan tombakku, dan
dijadikan kehinaan serta kerendahan
atas orang yang menyelisihiku. Dan
barangsiapa yang menyerupai satu
kaum, maka ia termasuk golongan
mereka ’.
Akan tetapi riwayat ini di- ta’lil oleh
sejumlah ulama.
Dalam kitab Al-‘Ilal lid-Daaruquthniy
disebutkan :
َﻞِﺌُﺳَﻭ ِﺚﻳِﺪَﺣ ْﻦَﻋ ﻲِﺑَﺃ ْﻦَﻋ ،َﺔَﻤَﻠَﺳ ﻲِﺑَﺃ
،َﺓَﺮْﻳَﺮُﻫ َﻝﺎَﻗ ِﻪَّﻠﻟﺍ ُﻝﻮُﺳَﺭ ﻰﻠﺻ ﻪﻠﻟﺍ
ﻪﻴﻠﻋ " :ﻢﻠﺳﻭ ُﺖْﺜِﻌُﺑ َﻦْﻴَﺑ ِﻱَﺪَﻳ
،ِﺔَﻋﺎَّﺴﻟﺍ ﻲِﻗْﺯِﺭ َﻞِﻌُﺟَﻭ ِّﻞُﻇ ﻲِﻓ ،ﻲِﺤْﻣُﺭ
َﻞِﻌُﺟَﻭ ُﺭﺎَﻐَّﺼﻟﺍَﻭ ُّﻝُّﺬﻟﺍ ﻰَﻠَﻋ ْﻦَﻣ
،ﻲِﻨَﻔَﻟﺎَﺧ ْﻦَﻣَﻭ َﻪَّﺒَﺸَﺗ ٍﻡْﻮَﻘِﺑ ْﻢُﻬْﻨِﻣ َﻮُﻬَﻓ
:َﻝﺎَﻘَﻓ ،" ِﻪﻳِﻭْﺮَﻳ ُّﻲِﻋﺍَﺯْﻭَﺄْﻟﺍ َﻒِﻠُﺘْﺧﺍَﻭ
،ُﻪْﻨَﻋ ُﻩﺍَﻭَﺮَﻓ ُﻦْﺑ ُﺔَﻗَﺪَﺻ ِﺪْﺒَﻋ ِﻦْﺑ ِﻪَّﻠﻟﺍ
ِﻦﻴِﻤَّﺴﻟﺍ ْﻦَﻋ ،ٌﻒﻴِﻌَﺿ َﻮُﻫَﻭ ْﻦَﻋ ،ﻰَﻴْﺤَﻳ
،َﺔَﻤَﻠَﺳ ﻲِﺑَﺃ ْﻦَﻋ ﻲِﺑَﺃ ،َﺓَﺮْﻳَﺮُﻫ ُﻪَﻔَﻟﺎَﺧَﻭ
ُﺪﻴِﻟَﻮْﻟﺍ ،ٍﻢِﻠْﺴُﻣ ُﻦْﺑ ِﻦَﻋ ُﻩﺍَﻭَﺭ
،ِّﻲِﻋﺍَﺯْﻭَﺄْﻟﺍ َﻥﺎَّﺴَﺣ ْﻦَﻋ ،َﺔَّﻴِﻄَﻋ ِﻦْﺑ ْﻦَﻋ
ٍﺐﻴِﻨُﻣ ﻲِﺑَﺃ ِﻦَﻋ ،ِّﻲِﺷْﺮُﺠْﻟﺍ ِﻦْﺑﺍ َﺮَﻤُﻋ َﻮُﻫَﻭ
ُﺢﻴِﺤَّﺼﻟﺍ
“Ad-Daaruquthniy pernah ditanya
tentang hadits Abu Salamah, dari Abu
Hurairah : Telah bersabda Rasulullah
shallallaahu ‘alaihi wa sallam : ‘Aku
diutus menjelang hari kiamat.
Dijadikan rizkiku di bawah bayangan
tombakku, dan dijadikan kehinaan
serta kerendahan atas orang yang
menyelisihiku. Dan barangsiapa yang
menyerupai satu kaum, maka ia
termasuk golongan mereka’. Lalu ia
berkata : ‘Diriwayatkan oleh Al-
Auza’iy dan terdapat perselisihan
padanya. Diriwayatkan oleh Shadaqah
bin ‘Abdillah As-Samiin, dan ia
seorang yang dla’iif , (dari Al-Auza’iy),
dari Yahyaa, dari Abu Salamah, dari
Abu Hurairah. Al-Waliid bin Muslim
menyelisihinya dimana ia
meriwayatkan dari Al-Auza’iy dari
Hassaan bin ‘Athiyyah, dari Abul-
Muniib Al-Jursyiy, dari Ibnu ‘Umar.
Dan inilah yang benar/
shahih” [Al-‘Ilal no. 1754].
Adapun Ibnu Abi Haatim
rahimahullah berkata :
ﺖﻟﺄﺳَﻭ ﻲﺑﺃ ﺚﻳﺪﺣ ْﻦَﻋ ُﻩﺍَﻭَﺭ ُﻦْﺑ ُﺮَﻤُﻋ
،َﺔَﻤَﻠَﺳ ﻲِﺑَﺃ َﺔَﻗَﺪَﺻ ْﻦَﻋ ِﻦْﺑ ،ِﻪَّﻠﻟﺍ ِﺪْﺒَﻋ
ْﻦَﻋ ،ِّﻲِﻋﺍَﺯْﻭَﻷﺍ ِﻦَﻋ ِﻦْﺑ ﻰَﻴْﺤَﻳ ﻲِﺑَﺃ
ْﻦَﻋ ،ٍﺮﻴِﺜَﻛ ْﻦَﻋ ،َﺔَﻤَﻠَﺳ ﻲِﺑَﺃ ﻲِﺑَﺃ
ِﻦَﻋ ،َﺓَﺮْﻳَﺮُﻫ ِّﻲِﺒَّﻨﻟﺍ ﻪﻠﻟﺍ ﻰﻠﺻ ﻪﻴﻠﻋ
ﻢﻠﺳﻭ ُﺖْﺜِﻌُﺑ " :َﻝﺎَﻗ ِﻒْﻴَّﺴﻟﺎِﺑ َﻦْﻴَﺑ ِﻱَﺪَﻳ
،ِﺔَﻋﺎَّﺴﻟﺍ ﻲِﻗْﺯِﺭ َﻞِﻌُﺟَﻭ ِّﻞِﻇ َﺖْﺤَﺗ ،ﻲِﺤْﻣُﺭ
َﻞِﻌُﺟَﻭ ُﺭﺎَﻐَّﺼﻟﺍَﻭ ،ُّﻝُّﺬﻟﺍ ْﻦَﻣ ﻰَﻠَﻋ
،ﻲِﻨَﻔَﻟﺎَﺧ ْﻦَﻣَﻭ َﻪَّﺒَﺸَﺗ ٍﻡْﻮَﻘِﺑ ْﻢُﻬْﻨِﻣ َﻮُﻬَﻓ
." َﻝﺎَﻗ :ﻲِﺑَﺃ ﻲِﻟ َﻝﺎَﻗ :ٌﻢْﻴَﺣُﺩ ﺍَﺬَﻫ
ُﺚﻳِﺪَﺤْﻟﺍ ُﺚﻳِﺪَﺤْﻟﺍَﻭ ،ٍﺀْﻲَﺸِﺑ َﺲْﻴَﻟ ُﺚﻳِﺪَﺣ
ْﻦَﻋ ،ِّﻲِﻋﺍَﺯْﻭَﻷﺍ ِﻦْﺑ ِﺪﻴِﻌَﺳ ،َﺔَﻠَﺒَﺟ ْﻦَﻋ
ِﻦَﻋ ،ٍﺱُﻭﺎَﻃ ِّﻲِﺒَّﻨﻟﺍ ﻰﻠﺻ ﻪﻴﻠﻋ ﻪﻠﻟﺍ
ﻢﻠﺳﻭ
“Dan aku pernah bertanya kepada
ayahku tentang hadits yang
diriwayatkan oleh ‘Umar bin Salamah,
dari Shadaqah bin ‘Abdillah, dari Al-
Auza’iy, dari Yahyaa bin Katsiir, dari
Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari
Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam ,
beliau bersabda : “Aku diutus dengan
pedang menjelang hari kiamat, dan
dijadikan rizkiku di bawah bayangan
tombakku, dan dijadikan kehinaan
serta kerendahan atas orang-orang
yang menyelisihiku. Dan barangsiapa
yang menyerupai suatu kaum, maka ia
termasuk golongan mereka’ . Lalu
ayahku (Abu Haatim) berkata :
‘Duhaim pernah berkata kepadaku :
Hadits ini tidak ada apa-apanya.
Hadits itu yang benar adalah hadits
Al-Auzaa’iy, dari Sa’iid bin Jabalah,
dari Thaawus, dari Nabi shallallaahu
‘alaihi wa sallam secara
mursal” [Al-‘Ilal no. 956].
Adapun Shadaqah bin ‘Abdillah,
statusnya adalah seperti yang
dikatakan Ad-Daaruquthniy, dan ia
didla’ifkan oleh jumhur ahli hadits
[lihat : Tahdziibul-Kamaal 13/133-138
no. 2863 dan Taqriibut-Tahdziib , hal.
451 no. 2929].
4. Abu Umaamah Al-Baahiliy
radliyallaahu ‘anhu .
Diriwayatkan oleh Abu Dzawaalah
dalam Hadiits -nya [27] no. 3 : Telah
menceritakan kepada kami Abu
Dzawaalah : Telah menceritakan
kepadaku Abu ‘Abdil-‘Aziiz bin
Marwaan, dari kakeknya Abaan bin
Sulaimaan bin Maalik Al-Laitsiy, dari
Abu Umaamah Al-Baahiliy, ia
berkata : Telah bersabda Rasulullah
shallallaahu ‘alaihi wa sallam :
ْﻦَﻣ ٍﻡْﻮَﻘِﺑ َﻪَّﺒَﺸَﺗ َﻮُﻬَﻓ ،ْﻢُﻬْﻨِﻣ ْﻦَﻣَﻭ َّﺐَﺣَﺃ
ﺎًﻣْﻮَﻗ َﺮِﺸُﺣ ْﻢُﻬَﻌَﻣ
“Barangsiapa yang menyerupai suatu
kaum, maka ia termasuk golongan
mereka. Dan barangsiapa mencintai
suatu kaum, maka ia akan
dikumpulkan bersama mereka ”.
Abaan bin Sulaimaan bin Maalik Al-
Laitsiy, tidak diketemukan biografinya
[lihat : Rijaalul-Haakim , hal. 87 no.
147]. Begitu pula Abu ‘Abdil-‘Aziiz
bin Marwaan, belum saya ketemukan
biografinya. Wallaahu a’lam .
5. Anas bin Maalik radliyallaahu ‘anhu .
Diriwayatkan oleh Al-Harawiy dalam
Dzammul-Kalaam [28] no. 475 dan
Abu Nu’aim dalam Akhbaar
Ashbahaan[29] 1/166; semuanya dari
jalan Al-Hajjaaj bin Yuusuf bin
Qutaibah : Telah menceritakan kepada
kami Bisyr bin Al-Husain, dari Az-
Zubair bin ‘Adiy, dari Anas, ia
berkata : Telah bersabda Rasulullah
shallallaahu ‘alaihi wa sallam :
ﻲِﻗْﺯِﺭ َﻞِﻌُﺟ ِّﻞِﻇ َﺖْﺤَﺗ ،ﻲِﺤْﻣُﺭ َﻞِﻌُﺟَﻭ ُﻝُّﺬﻟﺍ
ُﺭﺎَﻐَّﺼﻟﺍَﻭ ْﻦَﻣ ﻰَﻠَﻋ َﻒَﻟﺎَﺧ ،ﻱِﺮْﻣَﺃ ْﻦَﻣَﻭ
َﻪَّﺒَﺸَﺗ ٍﻡْﻮَﻘِﺑ َﻮُﻬَﻓ ْﻢُﻬْﻨِﻣ
“Dijadikan rizkiku di bawah bayangan
tombakku, dan dijadikan kehinaan
serta kerendahan bagi siapa saja
yang menyelisihiku. Dan barangsiapa
yang menyerupai suatu kaum, maka ia
termasuk golongan mereka”.
Sanad ini sangat lemah karena Bisyr
bin Al-Husain, Abu Muhammad Al-
Hilaaliy Al-Ashbahaaniy, seorang yang
matruuk [ Mishbaahul-Ariib , 1/243 no.
4828].
6. Al-Hasan Al-Bashriy rahimahullah
secara mursal.
Diriwayatkan oleh Sa’iid bin Manshuur
[30] no. 2194 : Telah menceritakan
kepada kami Ismaa’iil bin ‘Ayyaasy,
dari Abu ‘Umair Ash-Shuuriy, dari Al-
Hasan, ia berkata : Telah bersabda
Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa
salam :
ﻥﺇ ﻪﻠﻟﺍ ﻲﻨﺜﻌﺑ ﻲﻔﻴﺴﺑ ﻦﻴﺑ ﻱﺪﻳ
ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ، ﻞﻌﺟﻭ ﻲﻗﺯﺭ ﻞﻇ ﺖﺤﺗ ﻲﺤﻣﺭ ،
ﻞﻌﺟﻭ ﺭﺎﻐﺼﻟﺍﻭ ﻝﺬﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻦﻣ
ﻲﻨﻔﻟﺎﺧ ، ﻪﺒﺸﺗ ﻦﻣﻭ ﻡﻮﻘﺑ ﻮﻬﻓ ﻢﻬﻨﻣ
“Sesungguhnya Allah mengutusku
dengan pedangku menjelang hari
kiamat, dijadikan rizkiku di bawah
bayangan tombakku, dan dijadikan
kehinaan serta kerendahan bagi siapa
saja yang menyelisihiku. Dan
barangsiapa yang menyerupai suatu
kaum, maka ia termasuk golongan
mereka ”.
Keterangan perawi :
Ismaa’iil bin ‘Ayyaasy bin Sulaim
Al-‘Ansiy, Abu ‘Utbah Al-Himshiy ;
seorang yang shaduuq dalam riwayat
penduduk negerinya, namun
tercampur (mukhtalith) dalam riwayat
selainnya (w. 181/182 H) [ Taqriibut-
Tahdziib , hal. 142 no. 477].
Abu ‘Umair Ash-Shuuriy, namanya
Abaan bin Sulaimaan. Ibnu Abi
Haatim berkata : “ia termasuk hamba
Allah yang shaalih, berbicara dengan
hikmah” [Al-Jarh wat-Ta’diil , 2/300
no. 1106].
Al-Hasan, ia adalah Ibnu Abil-Hasan
yang terkenal dengan Al-Hasan Al-
Bashriy ; seorang yang tsiqah , faadlil,
lagi masyhuur (w. 110 H). Dipakai Al-
Bukhaariy dan Muslim dalam Shahih -
nya [ Taqriibut-Tahdziib , hal. 236 no.
1237].
Selain mursal , sanad riwayat ini juga
lemah sampai Al-Hasan karena Abu
‘Umair Ash-Shuuriy. Ia seorang yang
majhuul haal.
7. Thaawus rahimahullah secara mursal .
Diriwayatkan oleh Ibnul-Mubaarak
dalam Al-Jihaad [31] no. 105, Al-
Qadlaa’iy dalam Musnad Asy-Syihaab
[32] no. 390, dan Ibnu Abi Syaibah
[33] 5/313 & 12/351; semuanya dari
Al-Auzaa’iy, ia berkata : Telah
menceritakan kepada kami Sa’iid bin
Jabalah, ia berkata : telah
menceritakan kepadaku Thaawus Al-
Yamaaniy : Bahwasannya Rasulullah
shallallaahu ‘alaihi wa sallam
bersabda :
َّﻥِﺇ َﻪَّﻠﻟﺍ ﻲِﻨَﺜَﻌَﺑ ِﻒْﻴَّﺴﻟﺎِﺑ َﻦْﻴَﺑ ِﻱَﺪَﻳ
،ِﺔَﻋﺎَّﺴﻟﺍ ﻲِﻗْﺯِﺭ َﻞَﻌَﺟَﻭ ِّﻞِﻇ َﺖْﺤَﺗ ،ﻲِﺤْﻣُﺭ
َﻞَﻌَﺟَﻭ َﺭﺎَﻐَّﺼﻟﺍَﻭ َّﻝُّﺬﻟﺍ ﻰَﻠَﻋ ْﻦَﻣ
،ﻲِﻨَﻔَﻟﺎَﺧ ْﻦَﻣَﻭ ﻪﺒﺸﺗ ٍﻡْﻮَﻘِﺑ ْﻢُﻬْﻨِﻣ َﻮُﻬَﻓ
"
“Sesungguhnya Allah mengutusku
dengan pedang menjelang hari
kiamat. Ia menjadikan rizkiku di
bawah bayangan tombakku, dan
menjadikan kehinaan serta
kerendahan atas orang yang
menyelisihiku. Dan barangsiapa yang
menyerupai satu kaum, maka ia
termasuk golongan mereka’.
Selain mursal, riwayat ini juga tidak
shahih sampai Thaawuus. Sa’iid bin
Jabalah dari Thaawuus didla’ifkan
oleh Asy-Syiiraaziy [ Mishbaahul-Ariib ,
2/19 no. 10594].
Kesimpulan hadits dengan keseluruhan
jalannya adalah shahih .
Penjelasan Ringkas Hadits [34]
Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam
mengkhabarkan bahwa diri beliau diutus
menjelang hari kiamat dengan pedang,
maksudnya adalah dekat masanya antara
masa pengutusan beliau kepada manusia
hingga nanti ditegakkannya hari kiamat.
Sabda beliau shallallaahu ‘alaihi wa
sallam : ‘dengan pedang’ ; maksudnya
beliau mengkhususkan diri beliau dengan
pedang, meskipun nabi-nabi yang lain juga
diutus dengan berperang dengan musuh-
musuhnya, adalah karena apa yang mereka
(para nabi lain) lakukan tidak menyamai
apa yang beliau lakukan dalam hal ini. Bisa
juga bahwa beliau shallallaahu ‘alaihi wa
sallam hanya mengkhususkan dirinya
dengan hal tersebut karena telah terdapat
dalam kitab-kitab dimana hal itu
dimaksudkan untuk menegur dua golongan
Ahlul-Kitaab serta mengingatkan mereka
apa-apa yang ada pada mereka.[35]
Beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam juga
menjelaskan inti risalah dan tujuan
diutusnya beliau itu adalah untuk
mentauhidkan Allah ta’ala dengan
peribadahan, dan membatalkan segala
macam bentuk kesyirikan. Dalam hadits
tersebut terdapat isyarat pencapaian
tujuan ini tidaklah akan terjadi kecuali
dengan penegakkan jihad fii sabiilillah
dengan memerangi para pelaku kesyirikan
dan kesesatan.
Sabda beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam
: ‘dan dijadikan rizkiku di bawah bayangan
tombakku’ ; padanya terdapat isyarat
halalnya ghanimah bagi umat ini. Dan juga
bahwasannya rizki Nabi shallallaahu ‘alaihi
wa sallam ada pada ghaniimah tersebut,
bukan selainnya dari penghasilan kerja
(makaasib ). Oleh karena itu, sebagian
ulama berkata : Ini adalah penghasilan
yang paling utama.[36] Beliau shallallaahu
‘alaihi wa sallam makan dari sumber yang
lain, akan tetapi kebanyakan rizkinya
diperoleh dari jihad dimana beliau
mempunyai bagian khusus dalam harta
ghaniimah .[37]
Hikmah dalam pembatasan penyebutan
tombak dalam hadits di atas, bukan
selainnya dari peralatan perang seperti
pedang, karena adat kebiasaan yang
berlaku pada mereka saat itu bahwa
bendera/panji peperangan diletakkan di
ujung tombak. Maka ketika bayangan
tombak menjadi sempurna (karenanya),
penisbatan keberadaan rizki padanya pun
menjadi lebih sesuai.[38]
Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam juga
mengkhabarkan bahwa kerendahaan dan
kehinaan itu ada pada orang yang
menyelisihi perkara yang beliau bawa.
Itulah makna kerendahan/kehinaan secara
maknawiy . Adapun secara hissiy
(kongkret), maka kehinaan itu diwujudkan
dengan pembayaran jizyah (orang kafir
dzimmiy) kepada kaum muslimin.
Sabda beliau shallallaahu ‘alaihi wa
sallam :
ْﻦَﻣ ٍﻡْﻮَﻘِﺑ َﻪَّﺒَﺸَﺗ َﻮُﻬَﻓ ْﻢُﻬْﻨِﻣ
“Barangsiapa yang menyerupai suatu
kaum, maka ia termasuk golongan
mereka”
menunjukkan siapa saja yang berusaha
meniru-niru/menyerupai seseorang, maka
ia seperti orang yang ia serupai dalam
keadaan dan tempat kembalinya.
Barangsiapa yang menyerupai orang-orang
shaalih, maka orang itu pun shaalih dan
akan dikumpulkan (kelak) bersama
mereka. Dan begitu juga sebaliknya bagi
orang yang menyerupai orang-orang kafir
atau fasiq. [39]
Al-Munaawiy rahimahullah berkata :
ﻞﻴﻗﻭ : ﻰﻨﻌﻤﻟﺍ ﻪﺒﺸﺗ ﻦﻣ ﻦﻴﺤﻟﺎﺼﻟﺎﺑ ﻮﻫﻭ
ﻢﻬﻋﺎﺒﺗﺃ ﻦﻣ ﻡﺮﻜﻳ ﺎﻤﻛ ،ﻥﻮﻣﺮﻜﻳ ﻦﻣﻭ
ﻕﺎﺴﻔﻟﺎﺑ ﻪﺒﺸﺗ ﻥﺎﻬﻳ ﻝﺬﺨﻳﻭ ،ﻢﻬﻛ ﻦﻣﻭ
ﻪﻴﻠﻋ ﻊﺿﻭ ﺔﻣﻼﻋ ﻑﺮﺸﻟﺍ ﻡﺮﻛﺃ ﻥﺇﻭ ﻢﻟ
ﻖﻘﺤﺘﻳ ،ﻪﻓﺮﺷ ﻥﺃ ﻪﻴﻓﻭ ﻪﺒﺸﺗ ﻦﻣ ﻦﺠﻟﺍ ﻦﻣ
ﺮﻬﻇﻭ ﺕﺎﻴﺤﻟﺎﺑ ﻢﻬﺗﺭﻮﺼﺑ ....ﻞﺘﻗ
“Dikatakan maknanya adalah : barangsiapa
yang menyerupai orang-orang shaalih,
maka ia termasuk orang yang mengikuti
mereka. Ia pun dimuliakan sebagaimana
orang-orang shaalih itu dimuliakan.
Barangsiapa yang menyerupai orang-orang
fasiq, maka akan dihinakan dan
direndahkan sebagaimana mereka
(dimuliakan dan direndahkan). Dan
barangsiapa yang diletakkan padanya
tanda-tanda kehormatan, ia lebih mulia
meskipun kehormatannya itu tidak
kelihatan. Dalam hadits itu juga terdapat
faedah : barangsiapa menyerupai ular dan
nampak dalam bentuknya (seperti ular)
dari kalangan jin, boleh dibunuh….”. [40]
Ash-Shan’aaniy rahimahullah berkata :
ﺚﻳﺪﺤﻟﺍﻭ ﻝﺍﺩ ﻰﻠﻋ ﻦﻣ ﻥﺃ ﻕﺎﺴﻔﻟﺎﺑ ﻪﺒﺸﺗ
ﻢﻬﻨﻣ ﻥﺎﻛ ﻭﺃ ﺭﺎﻔﻜﻟﺎﺑ ﻭﺃ ﻲﻓ ﺔﻋﺪﺘﺒﻤﻟﺎﺑ
ﻱﺃ ﺀﻲﺷ ﺎﻤﻣ ﻦﻣ ﻪﺑ ﻥﻮﻤﺼﺘﺨﻳ ﻭﺃ ﺱﻮﺒﻠﻣ
ﻭﺃ ﺏﻮﻛﺮﻣ ...ﺔﺌﻴﻫ
“Hadits tersebut menunjukkan bahwa
siapa saja yang menyerupai orang-orang
fasiq, maka ia termasuk golongan mereka.
Atau menyerupai orang-orang kafir atau
mubtadi’ (pelaku bid’ah) dalam hal apa
saja yang menjadi kekhususan mereka
dengannya dalam gaya berpakaian,
berkendaraan, atau gaya/tata cara yang
lainnya….”. [41]
Syaikhul-Islaam Ibnu Taimiyyah berkata :
ﺍﺬﻫ ﺚﻳﺪﺤﻟﺍ ﻞﻗﺃ ﻥﺃ ﻪﻟﺍﻮﺣﺃ ﻲﻀﺘﻘﻳ
ﻢﻳﺮﺤﺗ ﻞﻫﺄﺑ ﻪﺒﺸﺘﻟﺍ ،ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ ﻥﺇﻭ ﻥﺎﻛ
ﻩﺮﻫﺎﻇ ﻪﺒﺸﺘﻤﻟﺍ ﺮﻔﻛ ....ﻢﻬﺑ
“Minimal, hadits ini menetapkan adanya
keharaman tasyabbuh kepada Ahlul-
Kitaab, meskipun pada dhahirnya (dapat)
mengkafirkan orang yang bertasyabbuh
kepada mereka…”. [42]
Perbuatan tasyabbuh dapat terjadi dalam
perkara-perkara hati seperti keyakinan
(i’tiqad ) dan kehendak; dan bisa juga
dalam perkara-perkara lahiriyah seperti
berbagai macam ibadah dan kebiasaan.
[43]
Wallaahu a’lam bish-shawwaab.
Itu saja yang dapat dituliskan. Semoga
yang sedikit ini ada manfaatnya.
[abu al-jauzaa’, jokja, awal tahun baru
masehi 2011].
[1] ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ُﻥﺎَﻤْﺜُﻋ ُﻦْﺑ ﻲِﺑَﺃ ،َﺔَﺒْﻴَﺷ
ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ﻮُﺑَﺃ ،ِﺮْﻀَّﻨﻟﺍ ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ُﺪْﺒَﻋ
ِﻦَﻤْﺣَّﺮﻟﺍ ُﻦْﺑ ،ٍﺖِﺑﺎَﺛ ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ُﻥﺎَّﺴَﺣ ُﻦْﺑ
َﺔَّﻴِﻄَﻋ ، ْﻦَﻋ ﻲِﺑَﺃ ٍﺐﻴِﻨُﻣ ،ِّﻲِﺷَﺮُﺠْﻟﺍ ِﻦَﻋ
ِﻦْﺑﺍ َﺮَﻤُﻋ ، :َﻝﺎَﻗ َﻝﺎَﻗ ُﻝﻮُﺳَﺭ ِﻪَّﻠﻟﺍ
ﻰﻠﺻ ﻪﻠﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ :ﻢﻠﺳﻭ " ْﻦَﻣ َﻪَّﺒَﺸَﺗ
ٍﻡْﻮَﻘِﺑ " ْﻢُﻬْﻨِﻣ َﻮُﻬَﻓ
[2] ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ُﺪَّﻤَﺤُﻣ ُﻦْﺑ َﺪﻳِﺰَﻳ ﻲِﻨْﻌَﻳ
،َّﻲِﻄِﺳﺍَﻮْﻟﺍ ﺎَﻧَﺮَﺒْﺧَﺃ ُﻦْﺑﺍ ْﻦَﻋ ،َﻥﺎَﺑْﻮَﺛ
َﻥﺎَّﺴَﺣ ِﻦْﺑ َﺔَّﻴِﻄَﻋ ، ْﻦَﻋ ﻲِﺑَﺃ ٍﺐﻴِﻨُﻣ
،ِّﻲِﺷَﺮُﺠْﻟﺍ ِﻦَﻋ ِﻦْﺑﺍ َﺮَﻤُﻋ، :َﻝﺎَﻗ َﻝﺎَﻗ
ُﻝﻮُﺳَﺭ ِﻪَّﻠﻟﺍ ﻰﻠﺻ ﻪﻠﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ " :ﻢﻠﺳﻭ
ُﺖْﺜِﻌُﺑ ِﻒْﻴَّﺴﻟﺎِﺑ ﻰَّﺘَﺣ َﺪَﺒْﻌُﻳ ُﻪَّﻠﻟﺍ ﺎَﻟ
َﻚﻳِﺮَﺷ ،ُﻪَﻟ َﻞِﻌُﺟَﻭ ﻲِﻗْﺯِﺭ َﺖْﺤَﺗ ِّﻞِﻇ
،ﻲِﺤْﻣُﺭ َﻞِﻌُﺟَﻭ ُﺔَّﻟِّﺬﻟﺍ ُﺭﺎَﻐَّﺼﻟﺍَﻭ ﻰَﻠَﻋ
ْﻦَﻣ َﻒَﻟﺎَﺧ ﻱِﺮْﻣَﺃ ، ْﻦَﻣَﻭ َﻪَّﺒَﺸَﺗ ٍﻡْﻮَﻘِﺑ
ْﻢُﻬْﻨِﻣ َﻮُﻬَﻓ "
ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ﻮُﺑَﺃ ،ِﺮْﻀَّﻨﻟﺍ ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ُﺪْﺒَﻋ
ِﻦَﻤْﺣَّﺮﻟﺍ ِﺖِﺑﺎَﺛ ُﻦْﺑ ِﻦْﺑ ،َﻥﺎَﺑْﻮَﺛ ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ
ُﻥﺎَّﺴَﺣ ُﻦْﺑ َﺔَّﻴِﻄَﻋ ، ْﻦَﻋ ﻲِﺑَﺃ ٍﺐﻴِﻨُﻣ
،ِّﻲِﺷَﺮُﺠْﻟﺍ ِﻦَﻋ ِﻦْﺑﺍ َﺮَﻤُﻋ، :َﻝﺎَﻗ َﻝﺎَﻗ
ُﻝﻮُﺳَﺭ ِﻪَّﻠﻟﺍ ﻰﻠﺻ ﻪﻠﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ " :ﻢﻠﺳﻭ
ُﺖْﺜِﻌُﺑ َﻦْﻴَﺑ ِﺔَﻋﺎَّﺴﻟﺍ ْﻱَﺪَﻳ ِﻒْﻴَّﺴﻟﺎِﺑ ﻰَّﺘَﺣ
َﺪَﺒْﻌُﻳ ُﻪَّﻠﻟﺍ ُﻩَﺪْﺣَﻭ ﺎَﻟ َﻚﻳِﺮَﺷ ،ُﻪَﻟ
َﻞِﻌُﺟَﻭ ﻲِﻗْﺯِﺭ َﺖْﺤَﺗ ِّﻞِﻇ ،ﻲِﺤْﻣُﺭ َﻞِﻌُﺟَﻭ
ُﺔَّﻟِّﺬﻟﺍ ُﺭﺎَﻐَّﺼﻟﺍَﻭ ﻰَﻠَﻋ ْﻦَﻣ َﻒَﻟﺎَﺧ
،ﻱِﺮْﻣَﺃ ْﻦَﻣَﻭ َﻪَّﺒَﺸَﺗ ٍﻡْﻮَﻘِﺑ ْﻢُﻬْﻨِﻣ َﻮُﻬَﻓ"
[3] ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ﻮُﺑَﺃ ،ِﺮْﻀَّﻨﻟﺍ ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ُﺪْﺒَﻋ
ِﻦَﻤْﺣَّﺮﻟﺍ ِﺖِﺑﺎَﺛ ُﻦْﺑ ِﻦْﺑ ،َﻥﺎَﺑْﻮَﺛ ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ
ُﻥﺎَّﺴَﺣ ُﻦْﺑ َﺔَّﻴِﻄَﻋ ، ْﻦَﻋ ﻲِﺑَﺃ ٍﺐﻴِﻨُﻣ
،ِّﻲِﺷَﺮُﺠْﻟﺍ ِﻦَﻋ ِﻦْﺑﺍ َﺮَﻤُﻋ، :َﻝﺎَﻗ َﻝﺎَﻗ
ُﻝﻮُﺳَﺭ ِﻪَّﻠﻟﺍ ﻰﻠﺻ ﻪﻠﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ " :ﻢﻠﺳﻭ
ُﺖْﺜِﻌُﺑ َﻦْﻴَﺑ ِﺔَﻋﺎَّﺴﻟﺍ ْﻱَﺪَﻳ ِﻒْﻴَّﺴﻟﺎِﺑ ﻰَّﺘَﺣ
َﺪَﺒْﻌُﻳ ُﻪَّﻠﻟﺍ ُﻩَﺪْﺣَﻭ ﺎَﻟ َﻚﻳِﺮَﺷ ،ُﻪَﻟ
َﻞِﻌُﺟَﻭ ﻲِﻗْﺯِﺭ َﺖْﺤَﺗ ِّﻞِﻇ ،ﻲِﺤْﻣُﺭ َﻞِﻌُﺟَﻭ
ُّﻝُّﺬﻟﺍ ُﺭﺎَﻐَّﺼﻟﺍَﻭ ْﻦَﻣ ﻰَﻠَﻋ َﻒَﻟﺎَﺧ ،ﻱِﺮْﻣَﺃ
ْﻦَﻣَﻭ َﻪَّﺒَﺸَﺗ ٍﻡْﻮَﻘِﺑ ْﻢُﻬْﻨِﻣ َﻮُﻬَﻓ"
[4] ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ﻭُﺮْﻤَﻋ ُﻦْﺑ ٍﺭْﻮَﺛ ،ُّﻲِﻣﺍَﺬُﺠْﻟﺍ
:َﻝﺎَﻗ ﺎﻨﺛ ُﺪَّﻤَﺤُﻣ ُﻦْﺑ َﻒُﺳﻮُﻳ
،ُّﻲِﺑﺎَﻳْﺮِﻔْﻟﺍ ﺡ ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣَﻭ ﻮُﺑَﺃ َﺔَﻋْﺭُﺯ
،ُّﻲِﻘْﺸَﻣِّﺪﻟﺍ ﺎﻨﺛ ُّﻲِﻠَﻋ ُﻦْﺑ ٍﺵﺎَّﻴَﻋ
،ُّﻲِﺼْﻤِﺤْﻟﺍ ﺡ ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣَﻭ ُﺪْﺒَﻋ ِﻪَّﻠﻟﺍ ُﻦْﺑ
ِﺪَّﻤَﺤُﻣ ِﻦْﺑ ،ُّﻲِﻠِﺻْﻮَﻤْﻟﺍ ٍﺰﻳِﺰَﻋ ُﻥﺎَّﺴَﻏ ﺎﻨﺛ
ُﻦْﺑ ،ِﻊﻴِﺑَّﺮﻟﺍ :ﺍﻮُﻟﺎَﻗ ﺎﻨﺛ ُﻦْﺑﺍ
،َﻥﺎَﺑْﻮَﺛ َﻥﺎَّﺴَﺣ ْﻦَﻋ ِﻦْﺑ َﺔَّﻴِﻄَﻋ، ْﻦَﻋ ﻲِﺑَﺃ
ٍﺐﻴِﻨُﻣ ،ِّﻲِﺷَﺮُﺠْﻟﺍ ِﻦَﻋ ِﻦْﺑﺍ َﺮَﻤُﻋ ، :َﻝﺎَﻗ
َﻝﺎَﻗ ُﻝﻮُﺳَﺭ ِﻪَّﻠﻟﺍ ﻰﻠﺻ ﻪﻠﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ
:ﻢﻠﺳﻭ " ُﺖْﺜِﻌُﺑ َﻦْﻴَﺑ ِﻱَﺪَﻳ ِﺔَﻋﺎَّﺴﻟﺍ
ِﻒْﻴَّﺴﻟﺎِﺑ ﻰَّﺘَﺣ َﺪَﺒْﻌُﻳ ُﻪَّﻠﻟﺍ ُﻩَﺪْﺣَﻭ ﻻ
َﻚﻳِﺮَﺷ ،ُﻪَﻟ َﻞِﻌُﺟَﻭ ﻲِﻗْﺯِﺭ َﺖْﺤَﺗ ِّﻞِﻇ
،ﻲِﺤْﻣُﺭ ِﺖَﻠِﻌُﺟَﻭ ُﺔَّﻟِّﺬﻟﺍ ُﺭﺎَﻐَّﺼﻟﺍَﻭ ﻰَﻠَﻋ
ْﻦَﻣ ،ﻲِﻨَﻔَﻟﺎَﺧ ْﻦَﻣَﻭ َﻪَّﺒَﺸَﺗ ٍﻡْﻮَﻘِﺑ َﻮُﻬَﻓ
ْﻢُﻬْﻨِﻣ " – 216.
[5] ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ُﻥﺎَﻤْﻴَﻠُﺳ ُﻦْﺑ ،َﺩُﻭﺍَﺩ ْﻦَﻋ ِﺪْﺒَﻋ
ِﻦَﻤْﺣَّﺮﻟﺍ ِﻦْﺑ ِﺖِﺑﺎَﺛ ِﻦْﺑ ،َﻥﺎَﺑْﻮَﺛ :َﻝﺎَﻗ
ﻲِﻨَﺛَّﺪَﺣ ُﻥﺎَّﺴَﺣ ُﻦْﺑ َﺔَّﻴِﻄَﻋ ، ْﻦَﻋ ﻲِﺑَﺃ
ٍﺐﻴِﻨُﻣ ،ِّﻲِﺷَﺮُﺠْﻟﺍ ِﻦَﻋ ِﻦْﺑﺍ َﺮَﻤُﻋ ، :َﻝﺎَﻗ
َﻝﺎَﻗ ُﻝﻮُﺳَﺭ ِﻪَّﻠﻟﺍ ﻰﻠﺻ ﻪﻠﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ
:ﻢﻠﺳﻭ " ُﺖْﺜِﻌُﺑ َﻦْﻴَﺑ ِﻱَﺪَﻳ ِﺔَﻋﺎَّﺴﻟﺍ َﻊَﻣ
،ِﻒْﻴَّﺴﻟﺍ َﻞِﻌُﺟَﻭ ﻲِﻗْﺯِﺭ ﻲِﻓ ِّﻞِﻇ ،ﻲِﺤْﻣُﺭ
َﻞِﻌُﺟَﻭ ُﻝُّﺬﻟﺍ ُﺭﺎَﻐَّﺼﻟﺍَﻭ ﻰَﻠَﻋ ْﻦَﻣ َﻒَﻟﺎَﺧ
،ﻱِﺮْﻣَﺃ ْﻦَﻣَﻭ ٍﻡْﻮَﻘِﺑ َﻪَّﺒَﺸَﺗ ْﻢُﻬْﻨِﻣ َﻮُﻬَﻓ " .
[6] ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ُﻢِﺷﺎَﻫ ُﻦْﺑ ،ِﻢِﺳﺎَﻘْﻟﺍ ْﻦَﻋ ِﺪْﺒَﻋ
ِﻦَﻤْﺣَّﺮﻟﺍ ِﻦْﺑ ،َﻥﺎَﺑْﻮَﺛ ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ُﻦْﺑ ُﻥﺎَّﺴَﺣ
َﺔَّﻴِﻄَﻋ ، ْﻦَﻋ ﻲِﺑَﺃ ٍﺐﻴِﻨُﻣ ،ِّﻲِﺷَﺮُﺠْﻟﺍ ِﻦَﻋ
ِﻦْﺑﺍ َﺮَﻤُﻋ ، :َﻝﺎَﻗ َﻝﺎَﻗ ُﻝﻮُﺳَﺭ ِﻪَّﻠﻟﺍ
ﻰﻠﺻ ﻪﻠﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ :ﻢﻠﺳﻭ " ُﺖْﺜِﻌُﺑ َﻦْﻴَﺑ
ِﻱَﺪَﻳ ِﺔَﻋﺎَّﺴﻟﺍ ِﻒْﻴَّﺴﻟﺎِﺑ ﻰَّﺘَﺣ َﺪَﺒْﻌُﻳ
ُﻪَّﻠﻟﺍ ُﻩَﺪْﺣَﻭ ﺎَﻟ َﻙَﺮْﺸُﻳ ِﻪِﺑ َﻞِﻌُﺟَﻭ ،ٌﺀْﻲَﺷ
ﻲِﻗْﺯِﺭ َﺖْﺤَﺗ ِّﻞِﻇ ،ﻲِﺤْﻣُﺭ َﻞِﻌُﺟَﻭ ُﺔَّﻟِّﺬﻟﺍ
ُﺭﺎَﻐَّﺼﻟﺍَﻭ ﻰَﻠَﻋ ْﻦَﻣ َﻒَﻟﺎَﺧ ،ﻱِﺮْﻣَﺃ ْﻦَﻣَﻭ
ﻪﺒﺸﺗ ٍﻡْﻮَﻘِﺑ ْﻢُﻬْﻨِﻣ َﻮُﻬَﻓ" .
ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ُﻢِﺷﺎَﻫ ُﻦْﺑ ،ِﻢِﺳﺎَﻘْﻟﺍ :َﻝﺎَﻗ
ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ُﺪْﺒَﻋ ُﻦْﺑ ِﻦَﻤْﺣَّﺮﻟﺍ ،ٍﺖِﺑﺎَﺛ :َﻝﺎَﻗ
ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ُﻥﺎَّﺴَﺣ ُﻦْﺑ َﺔَّﻴِﻄَﻋ ، ْﻦَﻋ ﻲِﺑَﺃ
ٍﺐﻴِﻨُﻣ ،ِّﻲِﺷَﺮُﺠْﻟﺍ ِﻦَﻋ ِﻦْﺑﺍ َﺮَﻤُﻋ ، :َﻝﺎَﻗ
َﻝﺎَﻗ ُﻝﻮُﺳَﺭ ِﻪَّﻠﻟﺍ ﻰﻠﺻ ﻪﻠﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ
:ﻢﻠﺳﻭ " َّﻥﺇ َﻪَّﻠﻟﺍ َﻞَﻌَﺟ ﻲِﻗْﺯِﺭ َﺖْﺤَﺗ
ﻲِﺤْﻣُﺭ َﻞَﻌَﺟَﻭ َﺭﺎَﻐَّﺼﻟﺍَﻭ َﺔَّﻟِّﺬﻟﺍ ْﻦَﻣ ﻰَﻠَﻋ
َﻒَﻟﺎَﺧ ،ﻱِﺮْﻣَﺃ ْﻦَﻣ ﻪﺒﺸﺗ ٍﻡْﻮَﻘِﺑ َﻮُﻬَﻓ
ْﻢُﻬْﻨِﻣ " – 12/531.
[7] َﻝﺎَﻗَﻭ ﻮُﺑَﺃ ﻰَﻠْﻌَﻳ :ُّﻲِﻠِﺻْﻮَﻤْﻟﺍ ﺎﻨﺛ
،ٌﺮْﻴَﻫُﺯ ﺎﻨﺛ ُﻢِﺷﺎَﻫ ُﻦْﺑ ،ِﻢِﺳﺎَﻘْﻟﺍ ﺎﻨﺛ
ُﺪْﺒَﻋ ِﻦَﻤْﺣَّﺮﻟﺍ ُﻦْﺑ ِﺖِﺑﺎَﺛ ِﻦْﺑ ،َﻥﺎَﺑْﻮَﺛ
ﺎﻨﺛ ُﻥﺎَّﺴَﺣ ُﻦْﺑ َﺔَّﻴِﻄَﻋ ، ْﻦَﻋ ﻲِﺑَﺃ ٍﺐﻴِﻨُﻣ
،ِﺙِﺭﺎَﺤْﻟﺍ ِﻦَﻋ ِﻦْﺑﺍ َﺮَﻤُﻋ، :َﻝﺎَﻗ َﻝﺎَﻗ
ُﻝﻮُﺳَﺭ ِﻪَّﻠﻟﺍ ﻰﻠﺻ ﻪﻠﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ " :ﻢﻠﺳﻭ
ُﺖْﺜِﻌُﺑ َﻦْﻴَﺑ َّﻱَﺪَﻳ ِﺔَﻋﺎَّﺴﻟﺍ ،ِﻒْﻴَّﺴﻟﺎِﺑ
ﻰَّﺘَﺣ َﺪَﺒْﻌُﻳ ُﻪَّﻠﻟﺍ َﻙَﺭﺎَﺒَﺗ ﻰَﻟﺎَﻌَﺗَﻭ ﺎَﻟ
َﻚﻳِﺮَﺷ ،ُﻪَﻟ َﻞِﻌُﺟَﻭ ﻲِﻗْﺯِﺭ َﺖْﺤَﺗ ِّﻞِﻇ
،ﻲِﺤْﻣُﺭ َﻞَﻌَﺟَﻭ َﺔَّﻟِّﺬﻟﺍ َﺭﺎَﻐَّﺼﻟﺍَﻭ ﻰَﻠَﻋ
ْﻦَﻣ َﻒَﻟﺎَﺧ ،ﻱِﺮْﻣَﺃ ْﻦَﻣَﻭ َﻪَّﺒَﺸَﺗ ٍﻡْﻮَﻘِﺑ
ْﻢُﻬْﻨِﻣ َﻮُﻬَﻓ " .
َﻝﺎَﻗ ﻮُﺑَﺃ ﻰَﻠْﻌَﻳ :ُّﻲِﻠِﺻْﻮَﻤْﻟﺍ ﺎﻨﺛ
،ٌﺮْﻴَﻫُﺯ ﺎﻨﺛ ُﻢِﺷﺎَﻫ ُﻦْﺑ ،ِﻢِﺳﺎَﻘْﻟﺍ ﺎﻨﺛ
ُﺪْﺒَﻋ ِﻦَﻤْﺣَّﺮﻟﺍ ُﻦْﺑ ِﺖِﺑﺎَﺛ ِﻦْﺑ ،َﻥﺎَﺑْﻮَﺛ
ﺎﻨﺛ ُﻥﺎَّﺴَﺣ ُﻦْﺑ َﺔَّﻴِﻄَﻋ ، ْﻦَﻋ ﻲِﺑَﺃ ٍﺐﻴِﻨُﻣ
،ِّﻲِﺷْﺮَﺠْﻟﺍ ِﻦَﻋ ِﻦْﺑﺍ َﺮَﻤُﻋ َﻲِﺿَﺭ ُﻪَّﻠﻟﺍ
،ﺎَﻤُﻬْﻨَﻋ :َﻝﺎَﻗ َﻝﺎَﻗ ُﻝﻮُﺳَﺭ ِﻪَّﻠﻟﺍ ﻰﻠﺻ
ﻪﻠﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ :ﻢﻠﺳﻭ " ُﺖْﺜِﻌُﺑ َﻦْﻴَﺑ ِﻱَﺪَﻳ
ِﺔَﻋﺎَّﺴﻟﺍ ِﻒْﻴَّﺴﻟﺎِﺑ ﻰَّﺘَﺣ َﺪَﺒْﻌُﻳ ُﻪَّﻠﻟﺍ
ﻰَﻟﺎَﻌَﺗ ُﻩَﺪْﺣَﻭ ﺎَﻟ َﻚﻳِﺮَﺷ ،ُﻪَﻟ َﻞَﻌَﺟَﻭ
ﻲِﻗْﺯِﺭ َﺖْﺤَﺗ ِّﻞِﻇ ،ﻲِﺤْﻣُﺭ َﻞَﻌَﺟَﻭ َﺔَّﻟِّﺬﻟﺍ
َﺭﺎَﻐَّﺼﻟﺍَﻭ ﻰَﻠَﻋ ْﻦَﻣ َﻒَﻟﺎَﺧ ،ﻱِﺮْﻣَﺃ ْﻦَﻣَﻭ
َﻪَّﺒَﺸَﺗ ٍﻡْﻮَﻘِﺑ َﻮُﻬَﻓ ْﻢُﻬْﻨِﻣ ." :َﻝﺎَﻗ ﺎﻨﺛﻭ
ُﻦْﺑ ُﻕﺎَﺤْﺳِﺇ ،َﻞﻴِﺋﺍَﺮْﺳِﺇ ﻲِﺑَﺃ ُﺪَّﻤَﺤُﻣ ﺎﻨﺛ
،َﺪﻳِﺰَﻳ ُﻦْﺑ ﺎﻨﺛ ُﻦْﺑﺍ َﻥﺎَﺑْﻮَﺛ .ُﻩَﺮَﻛَﺬَﻓ .
[8] ﺎﻧ ُﻢﻴِﻫﺍَﺮْﺑِﺇ ُﻦْﺑ َﺔَﻳِﻭﺎَﻌُﻣ
،ُّﻲِﻧﺍَﺮَﺴْﻴَﻘْﻟﺍ ﺎﻧ ُﺪَّﻤَﺤُﻣ ُﻦْﺑ َﻒُﺳﻮُﻳ
،ُّﻲِﺑﺎَﻳْﺮِﻔْﻟﺍ ﺎﻧ ُﻦْﺑﺍ ،َﻥﺎَﺑْﻮَﺛ ْﻦَﻋ
َﻥﺎَّﺴَﺣ ِﻦْﺑ َﺔَّﻴِﻄَﻋ ، ْﻦَﻋ ﻲِﺑَﺃ ٍﺐﻴِﻨُﻣ
،ِّﻲِﺷَﺮُﺠْﻟﺍ ْﻦَﻋ ِﺪْﺒَﻋ ِﻪَّﻠﻟﺍ ِﻦْﺑ َﺮَﻤُﻋ َّﻥَﺃ ،
َﻝﻮُﺳَﺭ ِﻪَّﻠﻟﺍ ﻰﻠﺻ ﻪﻠﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳﻭ
:َﻝﺎَﻗ " ُﺖْﺜِﻌُﺑ َﻦْﻴَﺑ ِﻱَﺪَﻳ ِﺔَﻋﺎَّﺴﻟﺍ
ِﻒْﻴَّﺴﻟﺎِﺑ ﻰَّﺘَﺣ َﺪَﺒْﻌُﻳ َﻪَّﻠﻟﺍ ُﻩَﺪْﺣَﻭ ﻻ
َﻚﻳِﺮَﺷ ،ُﻪَﻟ َﻞِﻌُﺟَﻭ ﻲِﻗْﺯِﺭ َﺖْﺤَﺗ ِّﻞِﻇ
،ﻲِﺤْﻣُﺭ َﻞِﻌُﺟَﻭ ُﺭﺎَﻐَّﺼﻟﺍَﻭ ُّﻝُّﺬﻟﺍ ْﻦَﻣ ﻰَﻠَﻋ
َﻒَﻟﺎَﺧ ،ﻱِﺮْﻣَﺃ ْﻦَﻣَﻭ َﻪَّﺒَﺸَﺗ ٍﻡْﻮَﻘِﺑ ﻮﻬَﻓ
ْﻢُﻬْﻨِﻣ.
[9] ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ُﺪَﻤْﺣَﺃ ُﻦْﺑ ٍﺪَّﻤَﺤُﻣ ،ُﻕﺍَّﺭَﻮْﻟﺍ ﺎَﻧ
ُﻥﺎَّﺴَﻏ ُﻦْﺑ ،ِﻊﻴِﺑَّﺮﻟﺍ ﺎَﻧ ُﺪْﺒَﻋ ِﻦَﻤْﺣَّﺮﻟﺍ
ُﻦْﺑ ِﺖِﺑﺎَﺛ ِﻦْﺑ ،َﻥﺎَﺑْﻮَﺛ ْﻦَﻋ ِﻥﺎَّﺴَﺣ ِﻦْﺑ
َﺔَّﻴِﻄَﻋ ، ْﻦَﻋ ﻲِﺑَﺃ ،ٍﺐﻴِﻨُﻣ ِﻦَﻋ ِﻦْﺑﺍ َﺮَﻤُﻋ،
:َﻝﺎَﻗ ُﺖْﻌِﻤَﺳ َّﻲِﺒَّﻨﻟﺍ ﻰﻠﺻ ﻪﻠﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ
ﻢﻠﺳﻭ :ُﻝﻮُﻘَﻳ " ُﺖْﺜِﻌُﺑ َﻦْﻴَﺑ ِﻱَﺪَﻳ
ِﺔَﻋﺎَّﺴﻟﺍ ﻰَّﺘَﺣ َﺪَﺒْﻌُﻳ ُﻪَّﻠﻟﺍ ُﻩَﺪْﺣَﻭ ﺎَﻟ
َﻚﻳِﺮَﺷ ،ُﻪَﻟ َﻞِﻌُﺟَﻭ ﻲِﻗْﺯِﺭ َﺖْﺤَﺗ ِّﻞِﻇ
،ﻲِﺤْﻣُﺭ َﻞِﻌُﺟَﻭ ُﺔَّﻟِّﺬﻟﺍ ُﺭﺎَﻐَّﺼﻟﺍَﻭ ﻰَﻠَﻋ
ْﻦَﻣ ،ﻲِﻨَﻔَﻟﺎَﺧ ْﻦَﻣَﻭ َﻪَّﺒَﺸَﺗ ،ٍﻡْﻮَﻘِﺑ َﻮُﻬَﻓ
ْﻢُﻬْﻨِﻣ " .
[10] ﺎَﻧَﺮَﺒْﺧَﺃ ﻮُﺑَﺃ ٍﺪَّﻤَﺤُﻣ ُﺪْﺒَﻋ ِﻪَّﻠﻟﺍ ُﻦْﺑ
َﻒُﺳﻮُﻳ ،ُّﻲِﻧﺎَﻬَﺒْﺻَﻷﺍ ﺎﻧﺃ ﻮُﺑَﺃ ِﺪﻴِﻌَﺳ
ُﻦْﺑﺍ ،ِّﻲِﺑﺍَﺮْﻋَﻷﺍ ﺎﻨﺛ ُﻢﻴِﻫﺍَﺮْﺑِﺇ ُﻦْﺑ
َﺔَﻳِﻭﺎَﻌُﻣ ،ُّﻲِﻧﺍَﺮَﺴْﻴَﻘْﻟﺍ ﺎﻨﺛ ُﺪَّﻤَﺤُﻣ ُﻦْﺑ
َﻒُﺳﻮُﻳ ،ُّﻲِﺑﺎَﻳْﺮِﻔْﻟﺍ ﺎﻨﺛ ُﻦْﺑﺍ .َﻥﺎَﺑْﻮَﺛ
ﺎَﻧَﺮَﺒْﺧَﺃَﻭ ﺡ ﻮُﺑَﺃ ِﺪْﺒَﻋ ِﻪَّﻠﻟﺍ ،ُﻆِﻓﺎَﺤْﻟﺍ
ﺎﻨﺛ ﻮُﺑَﺃ ِﺱﺎَّﺒَﻌْﻟﺍ ،ُّﻢَﺻَﻷﺍ ﺎﻨﺛ
ُﻦَﺴَﺤْﻟﺍ ُﻦْﺑ ،ِﻡَّﺮَﻜُﻤْﻟﺍ ﺎﻨﺛ ﻮُﺑَﺃ
،ِﺮْﻀَّﻨﻟﺍ ﺎﻨﺛ ُﺪْﺒَﻋ ِﻦَﻤْﺣَّﺮﻟﺍ ُﻦْﺑ ِﺖِﺑﺎَﺛ
ِﻦْﺑ ،َﻥﺎَﺑْﻮَﺛ ﺎﻨﺛ ُﻦْﺑ ُﻥﺎَّﺴَﺣ َﺔَّﻴِﻄَﻋ ْﻦَﻋ ،
ﻲِﺑَﺃ ٍﺐﻴِﻨُﻣ ،ِّﻲِﺷَﺮُﺠْﻟﺍ ِﻦَﻋ ِﻦْﺑﺍ َﺮَﻤُﻋ،
:َﻝﺎَﻗ َﻝﺎَﻗ ُﻝﻮُﺳَﺭ ِﻪَّﻠﻟﺍ ﻰﻠﺻ ﻪﻠﻟﺍ
ﻪﻴﻠﻋ :ﻢﻠﺳﻭ " ُﺖْﺜِﻌُﺑ َﻦْﻴَﺑ ِﻱَﺪَﻳ
ِﺔَﻋﺎَّﺴﻟﺍ ،ِﻒْﻴَّﺴﻟﺎِﺑ ﻰَّﺘَﺣ َﺪَﺒْﻌُﻳ ُﻪَّﻠﻟﺍ
ُﻩَﺪْﺣَﻭ ﻻ َﻚﻳِﺮَﺷ ،ُﻪَﻟ َﻞِﻌُﺟَﻭ ﻲِﻗْﺯِﺭ َﺖْﺤَﺗ
ِّﻞِﻇ ،ﻲِﺤْﻣُﺭ َﻞِﻌُﺟَﻭ ُﺔَّﻟِّﺬﻟﺍ ُﺭﺎَﻐَّﺼﻟﺍَﻭ
ﻰَﻠَﻋ ْﻦَﻣ َﻒَﻟﺎَﺧ ،ﻱِﺮْﻣَﺃ ْﻦَﻣَﻭ َﻪَّﺒَﺸَﺗ
ٍﻡْﻮَﻘِﺑ ْﻢُﻬْﻨِﻣ َﻮُﻬَﻓ " .
[11] ﺎَﻧَﺮَﺒْﺧَﺃَﻭ ُﺪَّﻤَﺤُﻣ ُﻦْﺑ ِﺪْﺒَﻋ ،ِﻦَﻤْﺣَّﺮﻟﺍ
ﺎَﻧَﺮَﺒْﺧَﺃ ُﺮِﻫﺍَﺯ ُﻦْﺑ َﺪَﻤْﺣَﺃ ،ُﻪﻴِﻘَﻔْﻟﺍ
ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ُﺮَﻤُﻋ ُﻦْﺑ ِﻦَﺴَﺤْﻟﺍ ِﻦْﺑ ِّﻲِﻠَﻋ ِﻦْﺑ
،ِﺪْﻌَﺠْﻟﺍ ﺎَﻧَﺮَﺒْﺧَﺃ ُﻦْﺑﺍ ،ٍﺮَﻜْﺴَﻋ ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ
،ُّﻲِﺑﺎَﻳْﺮِﻔْﻟﺍ ُّﻲِﻠَﻋَﻭ ُﻦْﺑ ،ٍﺵﺎَّﻴَﻋ :ﺎَﻟﺎَﻗ
ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ُﻦْﺑﺍ ،َﻥﺎَﺑْﻮَﺛ ْﻦَﻋ ِﻥﺎَّﺴَﺣ ِﻦْﺑ
َﺔَّﻴِﻄَﻋ ، ْﻦَﻋ ﻲِﺑَﺃ ،ٍﺐﻴِﻨُﻣ ِﻦَﻋ ِﻦْﺑﺍ َﺮَﻤُﻋ،
:َﻝﺎَﻗ َﻝﺎَﻗ ُﻝﻮُﺳَﺭ ِﻪَّﻠﻟﺍ ﻰﻠﺻ ﻪﻠﻟﺍ
ﻪﻴﻠﻋ :ﻢﻠﺳﻭ " ُﺖْﺜِﻌُﺑ َﻦْﻴَﺑ ِﻱَﺪَﻳ
ِﺔَﻋﺎَّﺴﻟﺍ ،ِﻒْﻴَّﺴﻟﺎِﺑ َﻞِﻌُﺟَﻭ ﻲِﻗْﺯِﺭ َﺖْﺤَﺗ
ِّﻞِﻇ ،ﻲِﺤْﻣُﺭ َﻞِﻌُﺟَﻭ ُﺭﺎَﻐَّﺼﻟﺍ ﻰَﻠَﻋ ْﻦَﻣ
َﻒَﻟﺎَﺧ ،ﻱِﺮْﻣَﺃ ْﻦَﻣَﻭ َﻪَﺒَّﺸَﺗ ٍﻡْﻮَﻘَﺑ َﻮُﻬَﻓ
ْﻢُﻬْﻨِﻣ " .
[12] ﺎَﻧَﻭ ﻮُﺑَﺃ ِﻦْﻴَﺴُﺤْﻟﺍ ُّﻲِﻠَﻋ ُﻦْﺑ ِﻦْﺑ ِﺪَّﻤَﺤُﻣ
ِﺪْﺒَﻋ ِﻪَّﻠﻟﺍ ،ُﻝِّﺪَﻌُﻤْﻟﺍ ،ًﺀﻼْﻣِﺇ ﺎَﻧَﺃَﻭ
ُﻦَﺴَﺤْﻟﺍ ُﻦْﺑ ﻲِﺑَﺃ ،ٍﺮْﻜَﺑ ًﺓَﺀﺍَﺮِﻗ ،ِﻪْﻴَﻠَﻋ
:ﻻﺎَﻗ ﺎﻧﺃ ﻮُﺑَﺃ ُﺪِﻫﺍَّﺰﻟﺍ َﺮَﻤُﻋ ُﻦْﺑ ُﺪَّﻤَﺤُﻣ
ِﺪْﺒَﻋ ،ِﺪِﺣﺍَﻮْﻟﺍ ﺎﻧ ﻰَﺳﻮُﻣ ُﻦْﺑ ٍﻞْﻬَﺳ
،ُﺀﺎَّﺷَﻮْﻟﺍ ﺎﻧﺃ ﻮُﺑَﺃ ،ِﺮْﻀَّﻨﻟﺍ ﺎﻧ ُﺪْﺒَﻋ
ِﻦَﻤْﺣَّﺮﻟﺍ ُﻦْﺑ ِﺖِﺑﺎَﺛ ِﻦْﺑ ،َﻥﺎَﺑْﻮَﺛ ﺎﻧ
ُﻥﺎَّﺴَﺣ ُﻦْﺑ ،َﺔَّﻴِﻄَﻋ ْﻦَﻋ ﻲِﺑَﺃ ٍﺐﻴِﻨُﻣ
،ِّﻲِﺷَﺮُﺠْﻟﺍ ِﻦَﻋ ِﻦْﺑﺍ َﺮَﻤُﻋ، :َﻝﺎَﻗ َﻝﺎَﻗ
ُﻝﻮُﺳَﺭ ِﻪَّﻠﻟﺍ ﻰﻠﺻ ﻪﻠﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ " :ﻢﻠﺳﻭ
ُﺖْﺜِﻌُﺑ َﻦْﻴَﺑ ِﻱَﺪَﻳ ِﺔَﻋﺎَّﺴﻟﺍ ،ِﻒْﻴَّﺴﻟﺎِﺑ
ﻰَّﺘَﺣ َﺪَﺒْﻌُﻳ ُﻪَّﻠﻟﺍ ُﻩَﺪْﺣَﻭ ﻻ َﻚﻳِﺮَﺷ ،ُﻪَﻟ
َﻞَﻌَﺟَﻭ ﻲِﻗْﺯِﺭ َﺖْﺤَﺗ ِّﻞِﻇ ،ﻲِﺤْﻣُﺭ َﻞَﻌَﺟَﻭ
َّﻝُّﺬﻟﺍ َﺭﺎَﻐَّﺼﻟﺍَﻭ ْﻦَﻣ ﻰَﻠَﻋ َﻒَﻟﺎَﺧ ،ﻱِﺮْﻣَﺃ
ْﻦَﻣَﻭ ٍﻡْﻮَﻘِﺑ َﻪَّﺒَﺸَﺗ ْﻢُﻬْﻨِﻣ َﻮُﻬَﻓ " .
[13] ﺎَﻧَﺮَﺒْﺧَﺃ ﻮُﺑَﺃ ِﻦْﻴَﺴُﺤْﻟﺍ ُّﻲِﻠَﻋ َﺪَﻤْﺣَﺃ ُﻦْﺑ
ِﻦْﺑ ِﺪَّﻤَﺤُﻣ ِﻦْﺑ ِﺪﻴِﻟَﻮْﻟﺍ ُّﻱِّﺮُﻤْﻟﺍ
،ُﺉِﺮْﻘُﻤْﻟﺍ ﺎﻨﺛ ِﻢِﺳﺎَﻘْﻟﺍ ﻮُﺑَﺃ ُﻦْﺑ ُﻞَﻄْﺧَﺃ
ِﻢَﻜَﺤْﻟﺍ ِﻦْﺑ ٍﺮِﺑﺎَﺟ ،ُّﻲِﺷَﺮُﻘْﻟﺍ ﺎﻨﺛ
،ُّﻲِﺑﺎَﻳْﺮِﻔْﻟﺍ ﺎﻨﺛ ُﻦْﺑﺍ ،َﻥﺎَﺑْﻮَﺛ ْﻦَﻋ
َﻥﺎَّﺴَﺣ ِﻦْﺑ َﺔَّﻴِﻄَﻋ ، ْﻦَﻋ ﻲِﺑَﺃ ٍﺐﻴِﻨُﻣ
،ِّﻲِﺷَﺮُﺠْﻟﺍ ْﻦَﻋ ِﺪْﺒَﻋ ِﻪَّﻠﻟﺍ ِﻦْﺑ َﺮَﻤُﻋ ّﻥَﺃ ،
َﻝﻮُﺳَﺭ ِﻪَّﻠﻟﺍ ﻰﻠﺻ ﻪﻠﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳﻭ
:َﻝﺎَﻗ " ُﺖْﺜِﻌُﺑ َﻦْﻴَﺑ ِﻱَﺪَﻳ ِﺔَﻋﺎَّﺴﻟﺍ
ِﻒْﻴَّﺴﻟﺎِﺑ ﻰَّﺘَﺣ َﺪَﺒْﻌُﻳ ُﻪَّﻠﻟﺍ ُﻩَﺪْﺣَﻭ ﻻ
َﻚﻳِﺮَﺷ ،ُﻪَﻟ َﻞِﻌُﺟَﻭ ﻲِﻗْﺯِﺭ َﺖْﺤَﺗ ِّﻞِﻇ
،ﻲِﺤْﻣُﺭ َﻞِﻌُﺟَﻭ ُّﻝُّﺬﻟﺍ ﻰَﻠَﻋ ْﻦَﻣ َﻒَﻟﺎَﺧ
،ﻱِﺮْﻣَﺃ ْﻦَﻣَﻭ ٍﻡْﻮَﻘِﺑ َﻪَّﺒَﺸَﺗ ْﻢُﻬْﻨِﻣ َﻮُﻬَﻓ " .
[14] ﺪﻗﻭ ﺎﻧﺮﺒﺧﺃ ﻦﺑﺍ ﻦﻴﺴﺤﻟﺍ ﺎﻧ ﻦﺑ
ﺐﻫﺬﻤﻟﺍ ﺎﻧ ﺪﻤﺣﺍ ﻦﺑ ﺮﻔﻌﺟ ﺎﻨﺛ ﺪﺒﻋ
ﻪﻠﻟﺍ ﻦﺑ ﺪﻤﺣﺍ ﻰﻨﺛ ﻲﺑﺃ ﺎﻨﺛ ﻮﺑﺃ
ﺮﺼﻨﻟﺍ ﺎﻨﺛ ﺪﺒﻋ ﻦﻤﺣﺮﻟﺍ ﻦﺑ ﺖﺑﺎﺛ
ﻦﺑ ﻥﺎﺑﻮﺛ ﺎﻨﺛ ﻥﺎﺴﺣ ﻦﺑ ﺔﻴﻄﻋ ﻦﻋ
ﻲﺑﺃ ﺐﻴﻨﻣ ﻲﺳﺮﺤﻟﺍ ﻦﻋ ﻦﺑﺍ ﺮﻤﻋ ﻝﺎﻗ
ﻝﺎﻗ ﻝﻮﺳﺭ ﻪﻠﻟﺍ ﻰَّﻠَﺻ ُﻪَّﻠﻟﺍ ِﻪْﻴَﻠَﻋ
" :َﻢَّﻠَﺳَﻭﻦﻣ ﻪﺒﺸﺗ ﻡﻮﻘﺑ ﻢﻬﻨﻣ ﻮﻬﻓ"
[15] ﺎﻨﺛ ٌﺪَّﻤَﺤُﻣ :َﻝﺎَﻗ ﺎﻨﺛ ُﻢﻴِﻫﺍَﺮْﺑِﺇ ُﻦْﺑ
ِﻢَﺜْﻴَﻬْﻟﺍ :َﻝﺎَﻗ ﺎﻨﺛ ُّﻲِﻠَﻋ ُﻦْﺑ ،ٍﺵﺎَّﻴَﻋ
:َﻝﺎَﻗ ﺎﻨﺛ ُﺪْﺒَﻋ ِﻦَﻤْﺣَّﺮﻟﺍ ُﻦْﺑ ِﺖِﺑﺎَﺛ ِﻦْﺑ
،َﻥﺎَﺑْﻮَﺛ ِﻥﺎَّﺴَﺣ ْﻦَﻋ ِﻦْﺑ َﺔَّﻴِﻄَﻋ، ْﻦَﻋ ﻲِﺑَﺃ
ٍﺐﻴِﻨُﻣ ،ِّﻲِﺷَﺮُﺠْﻟﺍ ِﻦَﻋ ِﻦْﺑﺍ َﺮَﻤُﻋ َﻝﺎَﻗ
ُﻝﻮُﺳَﺭ ِﻪَّﻠﻟﺍ ﻰَّﻠَﺻ ُﻪَّﻠﻟﺍ ِﻪْﻴَﻠَﻋ " :َﻢَّﻠَﺳَﻭ
ُﺖْﺜِﻌُﺑ َﻦْﻴَﺑ ِﺔَﻋﺎَّﺴﻟﺍ ِﻱَﺪَﻳ ِﻒْﻴَّﺴﻟﺎِﺑ ﻰَّﺘَﺣ
َﺪَﺒْﻌُﻳ ُﻪَّﻠﻟﺍ ُﻩَﺪْﺣَﻭ ﻻ َﻚﻳِﺮَﺷ َﻞِﻌُﺟَﻭ ،ُﻪَﻟ
ﻲِﻗْﺯِﺭ َﺖْﺤَﺗ ِّﻞِﻇ ،ﻲِﺤْﻣُﺭ ِﺖَﻠِﻌُﺟَﻭ ُﺔَّﻟِّﺬﻟﺍ
ُﺭﺎَﻐَّﺼﻟﺍَﻭ ﻰَﻠَﻋ ْﻦَﻣ َﻒَﻟﺎَﺧ ،ﻱِﺮْﻣَﺃ ْﻦَﻣَﻭ
ٍﻡْﻮَﻘِﺑ َﻪَّﺒَﺸَﺗ َﻮُﻬَﻓ ْﻢُﻬْﻨِﻣ ." .
[16] ﺎَﻧَﺮَﺒْﺧَﺃ ِﻪِﺑ ﻮﺑﺃ ﻦﺑ ﺝﺮﻔﻟﺍ ،ﺔﻣﺍﺪﻗ
ﻮُﺑَﺃﻭ ِﻢِﺋﺎَﻨَﻐْﻟﺍ ُﻦْﺑ ،َﻥﻼَﻋ ﺪﻤﺣﺃﻭ ﻦﺑ
،ﻥﺎﺒﻴﺷ :ﺍﻮُﻟﺎَﻗ ﺎَﻧَﺮَﺒْﺧَﺃ ،ﻞﺒﻨﺣ
:ﻝﺎﻗ ﺎَﻧَﺮَﺒْﺧَﺃ ُﻦْﺑﺍ ،ِﻦْﻴَﺼُﺤْﻟﺍ :ﻝﺎﻗ
ﺎَﻧَﺮَﺒْﺧَﺃ ،ﺐﻫﺬﻤﻟﺍ ﻦﺑﺍ ﺎَﻧَﺮَﺒْﺧَﺃ :ﻝﺎﻗ
،ُّﻲِﻌﻴِﻄَﻘْﻟﺍ :ﻝﺎﻗ ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ﺪﺒﻋ ﻪﻠﻟﺍ
ﻦﺑ ،ﺪﻤﺣﺃ :ﻝﺎﻗ ﻲِﻨَﺛَّﺪَﺣ ،ﻲِﺑَﺃ :ﻝﺎﻗ
ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ﻮُﺑَﺃ ،ِﺮْﻀَّﻨﻟﺍ :ﻝﺎﻗ ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ
ُﺪْﺒَﻋ ِﻦَﻤْﺣَّﺮﻟﺍ ُﻦْﺑ ِﺖِﺑﺎَﺛ ِﻦْﺑ ،َﻥﺎَﺑْﻮَﺛ
:ﻝﺎﻗ ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ُﻦْﺑ ُﻥﺎَّﺴَﺣ َﺔَّﻴِﻄَﻋ ْﻦَﻋ ، ﻲِﺑَﺃ
ٍﺐﻴِﻨُﻣ ،ِّﻲِﺷَﺮُﺠْﻟﺍ ِﻦَﻋ ِﻦْﺑﺍ َﺮَﻤُﻋ ، :ﻝﺎﻗ
ﻝﺎﻗ ُﻝﻮُﺳَﺭ ِﻪَّﻠﻟﺍ ﻰَّﻠَﺻ ُﻪَّﻠﻟﺍ ِﻪْﻴَﻠَﻋ
:ﻢَّﻠَﺳَﻭ " ُﺖْﺜِﻌُﺑ َﻦْﻴَﺑ ِّﻱَﺪَﻳ ِﺔَﻋﺎَّﺴﻟﺍ
ِﻒْﻴَّﺴﻟﺎِﺑ ﻰَّﺘَﺣ َﺪَﺒْﻌُﻳ ُﻪَّﻠﻟﺍ ُﻩَﺪْﺣﻭ ﻻ
َﻚﻳِﺮَﺷ ،ُﻪَﻟ َﻞِﻌُﺟﻭ ﻲِﻗْﺯِﺭ َﺖْﺤَﺗ ،ﻲِﺤْﻣُﺭ
َﻞِﻌُﺟﻭ ُّﻝُّﺬﻟﺍ ُﺭﺎَﻐَّﺼﻟﺍﻭ ﻰَﻠَﻋ ْﻦَﻣ َﻒَﻟﺎَﺧ
،ﻱِﺮْﻣَﺃ ْﻦَﻣﻭ ٍﻡْﻮَﻘِﺑ َﻪَّﺒَﺸَﺗ ْﻢُﻬْﻨِﻣ َﻮُﻬَﻓ " .
[17] ُﺕْﺃَﺮَﻗ ﻰَﻠَﻋ َﺪَﻤْﺣَﺃ ِﻦْﺑ َﻕﺎَﺤْﺳِﺇ
،ِﺪِﻫﺍَّﺰﻟﺍ ﺎَﻧَﺄَﺒْﻧَﺃ ُﺮْﻔَﻇ ُﻦْﺑ ٍﻢِﻟﺎَﺳ
َﺩﺍَﺪْﻐَﺒِﺑ َﺔَﻨَﺳ َﻦﻳِﺮْﺸِﻋ ِّﺖِﺳَﻭ ،ٍﺔَﺋﺎِﻣ
ﺎَﻧَﺮَﺒْﺧَﺃ ُﺔَﺒِﻫ ُﻦْﺑ ِﻪَّﻠﻟﺍ ُّﻲِﻠْﺒِّﺸﻟﺍ َﺪَﻤْﺣَﺃ
َﺔَﻨَﺳ ،557 ﺎَﻧَﺮَﺒْﺧَﺃ ُﺪَّﻤَﺤُﻣ ُﻦْﺑ ِﻦْﺑ ِّﻲِﻠَﻋ
ﻲِﺑَﺃ ،َﻥﺎَﻤْﺜُﻋ ﺎَﻧَﺮَﺒْﺧَﺃ ﻮُﺑَﺃ ِﻦْﻴَﺴُﺤْﻟﺍ
ُﺪَّﻤَﺤُﻣ ُﻦْﺑ ِﻦْﺑ َﺪَﻤْﺣَﺃ ِﻢِﺳﺎَﻘْﻟﺍ َﺔَﻨَﺳ ٍﻊْﺒَﺳ
ِﻊَﺑْﺭَﺃَﻭ ،ٍﺔَﺋﺎِﻣ ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ﻮُﺑَﺃ َﺮَﻤُﻋ
ُﻡﺎَﻠُﻏ ،ٍﺐَﻠْﻌَﺛ ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ﻰَﺳﻮُﻣ ُﻦْﺑ ٍﻞْﻬَﺳ
،ُﺀﺎَّﺷَﻮْﻟﺍ ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ﻮُﺑَﺃ ،ِﺮْﻀَّﻨﻟﺍ
ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ُﺪْﺒَﻋ ِﻦَﻤْﺣَّﺮﻟﺍ ُﻦْﺑ ِﺖِﺑﺎَﺛ ِﻦْﺑ
،َﻥﺎَﺑْﻮَﺛ ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ُﻥﺎَّﺴَﺣ ُﻦْﺑ َﺔَّﻴِﻄَﻋ ، ْﻦَﻋ
ﻲِﺑَﺃ ٍﺐﻴِﻨُﻣ ،ِّﻲِﺷَﺮُﺠْﻟﺍ ِﻦَﻋ ِﻦْﺑﺍ َﺮَﻤُﻋ،
:َﻝﺎَﻗ َﻝﺎَﻗ ُﻝﻮُﺳَﺭ ِﻪَّﻠﻟﺍ ﻰﻠﺻ ﻪﻠﻟﺍ
ﻪﻴﻠﻋ :ﻢﻠﺳﻭ " ُﺖْﺜِﻌُﺑ َﻦْﻴَﺑ ِﻱَﺪَﻳ
ِﺔَﻋﺎَّﺴﻟﺍ ،ِﻒْﻴَّﺴﻟﺎِﺑ ﻰَّﺘَﺣ َﺪَﺒْﻌُﻳ ُﻪَّﻠﻟﺍ
،ُﻩَﺪْﺣَﻭ ﻻ َﻚﻳِﺮَﺷ َﻞِﻌُﺟَﻭ ،ُﻪَﻟ ﻲِﻗْﺯِﺭ َﺖْﺤَﺗ
ِّﻞِﻇ َﻞِﻌُﺟَﻭ ،ﻲِﺤْﻣُﺭ ُﺭﺎَﻐَّﺼﻟﺍَﻭ ُّﻝُّﺬﻟﺍ ﻰَﻠَﻋ
ْﻦَﻣ َﻒَﻟﺎَﺧ ،ﻱِﺮْﻣَﺃ ْﻦَﻣَﻭ َﻪَّﺒَﺸَﺗ ٍﻡْﻮَﻘِﺑ
َﻮُﻬَﻓ ْﻢُﻬْﻨِﻣ ." ٌﺢِﻟﺎَﺻ ُﻩُﺩﺎَﻨْﺳِﺇ .
[18] ُﻪُﺗْﺃَﺮَﻗ ﺎًّﻣﺎَﺗ ﻰَﻠَﻋ َﻢﻴِﻫﺍَﺮْﺑِﺇ ِﻦْﺑ
َﺪَﻤْﺣَﺃ ،ِّﻱِﺮﻳِﺮَﺤْﻟﺍ ِﻦْﺑ ِﻦْﺑ َﻞﻴِﻋﺎَﻤْﺳِﺇ ْﻦَﻋ
َﻒُﺳﻮُﻳ ِﻦْﺑ ،ٍﻡﻮُﺘْﻜَﻣ ِﺮْﻴَﻏَﻭ ،ٍﺪِﺣﺍَﻭ َّﻥَﺃ
َﺪْﺒَﻋ ِﻪَّﻠﻟﺍ َﻦْﺑ َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑ ِّﻲِّﺘَّﻠﻟﺍ
،ْﻢُﻫَﺮَﺒْﺧَﺃ ﺎﻧﺃ ُﺪْﺒَﻋ ِﻝَّﻭَﻷﺍ ُﻦْﺑ ،ﻰَﺴﻴِﻋ
ﺎﻧﺃ ُﺪْﺒَﻋ ِﻦَﻤْﺣَّﺮﻟﺍ ُﻦْﺑ ٍﺪَّﻤَﺤُﻣ
،ُّﻱِﺩُﻭﺍَّﺪﻟﺍ ﺎﻧﺃ ُﺪْﺒَﻋ ِﻪَّﻠﻟﺍ ُﻦْﺑ َﺪَﻤْﺣَﺃ
ِﻦْﺑ ،َﻦَﻴْﻋَﺃ ﺎﻧﺃ ُﻢﻴِﻫﺍَﺮْﺑِﺇ ُﻦْﺑ ِﻢْﻳَﺮُﺧ
ِﻦْﺑ ،ٍﺮَﻤَﻗ ﺎﻧﺃ ُﺪْﺒَﻋ ،ٍﺪْﻴَﻤُﺣ ُﻦْﺑ ﻲِﻨَﺛَّﺪَﺣ
ُﻥﺎَﻤْﻴَﻠُﺳ ُﻦْﺑ َﺩُﻭﺍَﺩ َﻮُﻫ ،،ُّﻲِﺴِﻟﺎَﻴَّﻄﻟﺍ
:ﻻﺎَﻗ ﺎﻨﺛ ُﺪْﺒَﻋ ِﻦَﻤْﺣَّﺮﻟﺍ ُﻦْﺑ ِﺖِﺑﺎَﺛ ِﻦْﺑ
.َﻥﺎَﺑْﻮَﺛ ُﻪُﺗْﺃَﺮَﻗَﻭ ﺡ ﻰَﻠَﻋ َﺔَﻤِﻃﺎَﻓ ،ِﺖْﻨِﺑ
ْﻢُﻛَﺮَﺒْﺧَﺃ ُﺪَﻤْﺣَﺃ ُﻦْﺑ ﻲِﺑَﺃ ،ٍﺐِﻟﺎَﻃ ْﻦَﻋ
َﻦﻴِﻤَﺳﺎَﻳ ِﺖْﻨِﺑ ،ِﺭﺎَﻄْﻴَﺒْﻟﺍ َّﻥَﺃ َﺔَﺒِﻫ
ِﻪَّﻠﻟﺍ ِّﻲِﻠْﺒِّﺸﻟﺍ َﻦْﺑ ،ْﻢُﻫَﺮَﺒْﺧَﺃ ﺎﻧﺃ ﻮُﺑَﺃ
ِﻢِﺋﺎَﻨَﻐْﻟﺍ ُﻦْﺑ ،ِﺏﺎَﺘْﻨُﻤْﻟﺍ ﺎﻧﺃ ﻮُﺑَﺃ
ِﻦْﻴَﺴُﺤْﻟﺍ ،ُّﻲِّﺒَّﻀﻟﺍ ﺎﻨﺛ ﻮُﺑَﺃ َﺮَﻤُﻋ
ُﺪِﻫﺍَّﺰﻟﺍ ُﻡﻼُﻏ ،َﺐِﻠْﻐَﺗ ﺎﻨﺛ ﻰَﺳﻮُﻣ ُﻦْﺑ
،ٍﻞْﻬَﺳ ﺎﻨﺛ ﻮُﺑَﺃ ،ِﺮْﻀَّﻨﻟﺍ ﺎﻨﺛ ُﺪْﺒَﻋ
ِﻦَﻤْﺣَّﺮﻟﺍ ُﻦْﺑ ِﺖِﺑﺎَﺛ ِﻦْﺑ ،َﻥﺎَﺑْﻮَﺛ ْﻦَﻋ
ِﻥﺎَّﺴَﺣ ِﻦْﺑ َﺔَّﻴِﻄَﻋ ، ْﻦَﻋ ﻲِﺑَﺃ ٍﺐﻴِﻨُﻣ
،ِّﻲِﺷْﺮُﺠْﻟﺍ ِﻦَﻋ ِﻦْﺑﺍ َﺮَﻤُﻋ، :َﻝﺎَﻗ َﻝﺎَﻗ
ُﻝﻮُﺳَﺭ ِﻪَّﻠﻟﺍ ﻰَّﻠَﺻ ُﻪَّﻠﻟﺍ ِﻪْﻴَﻠَﻋ " :َﻢَّﻠَﺳَﻭ
ُﺖْﺜِﻌُﺑ َﻦْﻴَﺑ ِﻱَﺪَﻳ ِﺔَﻋﺎَّﺴﻟﺍ َﻊَﻣ ِﻒْﻴَّﺴﻟﺍ
،" ﺩﺍﺯﻭ ﻮﺑﺃ :ﺮﻀﻨﻟﺍ " ﻰﺘﺣ ﺪﺒﻌﻳ
ﻪﻠﻟﺍ ﻩﺪﺣﻭ ﻚﻳﺮﺷ ﻻ ﻢﺛ " ﻪﻟ :ﺍﻮﻘﻔﺗﺍ
" ﻞﻌﺟﻭ ﻲﻗﺯﺭ ﺖﺤﺗ ﻞﻇ ،ﻲﺤﻣﺭ ﻞﻌﺟﻭ
ﺔﻟﺬﻟﺍ ﺭﺎﻐﺼﻟﺍﻭ ﻰﻠﻋ ﻦﻣ ﻒﻟﺎﺧ
،ﻱﺮﻣﺃ ﻦﻣﻭ ﻡﻮﻘﺑ ﻪﺒﺸﺗ ﻢﻬﻨﻣ ﻮﻬﻓ " .
[19] ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ،َﺔَّﻴَﻣُﺃ ﻮُﺑَﺃ ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ُﻦْﺑ ُﺪَّﻤَﺤُﻣ
ِﺐْﻫَﻭ ِﻦْﺑ ،َﺔَّﻴِﻄَﻋ ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ُﺪﻴِﻟَﻮْﻟﺍ ُﻦْﺑ
،ٍﻢِﻠْﺴُﻣ ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ،ُّﻲِﻋﺍَﺯْﻭَﻷﺍ ْﻦَﻋ َﻥﺎَّﺴَﺣ
ِﻦْﺑ َﺔَّﻴِﻄَﻋ ، ْﻦَﻋ ﻲِﺑَﺃ ٍﺐﻴِﻨُﻣ ،ِّﻲِﺷَﺮُﺠْﻟﺍ
ْﻦَﻋ ِﺪْﺒَﻋ ِﻪَّﻠﻟﺍ ِﻦْﺑ َﺮَﻤُﻋ، :َﻝﺎَﻗ َﻝﺎَﻗ
ُﻝﻮُﺳَﺭ ِﻪَّﻠﻟﺍ ِﻪْﻴَﻠَﻋ :ُﻡﻼَّﺴﻟﺍ " ُﺖْﺜِﻌُﺑ
ِﻒْﻴَّﺴﻟﺎِﺑ َﻦْﻴَﺑ ِﻱَﺪَﻳ ِﺔَﻋﺎَّﺴﻟﺍ َﺪَﺒْﻌُﻴِﻟ
ُﻪَّﻠﻟﺍ ﻰﻠﺻ ﻪﻴﻠﻋ ﻪﻠﻟﺍ ﻢﻠﺳﻭ ُﻩَﺪْﺣَﻭ ﻻ
َﻚﻳِﺮَﺷ ،ُﻪَﻟ َﻞِﻌُﺟَﻭ ﻲِﻗْﺯِﺭ َﺖْﺤَﺗ ،ﻲِﺤْﻣُﺭ
َﻞِﻌُﺟَﻭ ُّﻝُّﺬﻟﺍ ُﺭﺎَﻐَّﺼﻟﺍَﻭ ﻰَﻠَﻋ ْﻦَﻣ
،ﻲِﻨَﻔَﻟﺎَﺧ ْﻦَﻣَﻭ َﻪَّﺒَﺸَﺗ ٍﻡْﻮَﻘِﺑ ْﻢُﻬْﻨِﻣ َﻮُﻬَﻓ
". .
[20] ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ُﻦْﺑ ُﺪَﻤْﺣَﺃ ﻰَّﻠَﻌُﻤْﻟﺍ ِﻦْﺑ ،َﺪﻳِﺰَﻳ
:َﻝﺎَﻗ ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ُﻦْﺑ ُﻡﺎَﺸِﻫ ،ٍﺭﺎَّﻤَﻋ ﻭُﺮْﻤَﻋَﻭ
ُﻦْﺑ ،َﻥﺎَﻤْﺜُﻋ ُﺮﻴِﺜَﻛَﻭ ُﻦْﺑ ،ٍﺪْﻴَﺒُﻋ
:ﺍﻮُﻟﺎَﻗ ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ُﺪﻴِﻟَﻮْﻟﺍ ُﻦْﺑ ،ٍﻢِﻠْﺴُﻣ
:َﻝﺎَﻗ ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ،ُّﻲِﻋﺍَﺯْﻭَﻷﺍ ْﻦَﻋ ِﻦْﺑ َﻥﺎَّﺴَﺣ
َﺔَّﻴِﻄَﻋ ْﻦَﻋ ، ِﺐﻴِﻨُﻤْﻟﺍ ﻲِﺑَﺃ ،ِّﻲِﺷَﺮُﺠْﻟﺍ ِﻦَﻋ
ِﻦْﺑﺍ َﺮَﻤُﻋ ، :َﻝﺎَﻗ َﻝﺎَﻗ ُﻝﻮُﺳَﺭ ِﻪَّﻠﻟﺍ
ﻰﻠﺻ ﻪﻠﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ :ﻢﻠﺳﻭ " َّﻥِﺇ َﻪَّﻠﻟﺍ
ﻲِﻨَﺜَﻌَﺑ ِﻒْﻴَّﺴﻟﺎِﺑ َﻦْﻴَﺑ ِﻱَﺪَﻳ ِﺔَﻋﺎَّﺴﻟﺍ
ﻰَّﺘَﺣ َﺪَﺒْﻌُﻳ ُﻪَّﻠﻟﺍ ﻻ َﻙَﺮْﺸُﻳ ،ِﻪِﺑ َﻞَﻌَﺟَﻭ
ﻲِﻗْﺯِﺭ َﺖْﺤَﺗ ِّﻞِﻇ ،ﻲِﺤْﻣُﺭ َﻞَﻌَﺟَﻭ َّﻝُّﺬﻟﺍ
َﺭﺎَﻐَّﺼﻟﺍَﻭ ﻰَﻠَﻋ ْﻦَﻣ َﻒَﻟﺎَﺧ ﻱِﺮْﻣَﺃ ، ْﻦَﻣَﻭ
ٍﻡْﻮَﻘِﺑ َﻪَّﺒَﺸَﺗ ْﻢُﻬْﻨِﻣ َﻮُﻬَﻓ " .
[21] ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ُﺪَّﻤَﺤُﻣ ُﻦْﺑ ٍﻕﻭُﺯْﺮَﻣ ، :َﻝﺎَﻗ
ﺎَﻧَﺮَﺒْﺧَﺃ ُﺪْﺒَﻋ ِﺰﻳِﺰَﻌْﻟﺍ ُﻦْﺑ ،ِﺏﺎَّﻄَﺨْﻟﺍ
:َﻝﺎَﻗ ﺎَﻧَﺮَﺒْﺧَﺃ ُّﻲِﻠَﻋ ُﻦْﺑ ،ٍﺏﺍَﺮُﻏ :َﻝﺎَﻗ
ﺎَﻧَﺮَﺒْﺧَﺃ ُﻡﺎَﺸِﻫ ُﻦْﺑ ،َﻥﺎَّﺴَﺣ ْﻦَﻋ ِﺪَّﻤَﺤُﻣ
ِﻦْﺑ ،َﻦﻳِﺮﻴِﺳ ْﻦَﻋ ﻲِﺑَﺃ َﺓَﺪْﻴَﺒُﻋ ِﻦْﺑ
،َﺔَﻔْﻳَﺬُﺣ ْﻦَﻋ ِﻪﻴِﺑَﺃ َﻲِﺿَﺭ ُﻪَّﻠﻟﺍ ،ُﻪْﻨَﻋ
ّﻥَﺃ َّﻲِﺒَّﻨﻟﺍ ﻰﻠﺻ ﻪﻠﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳﻭ
" :َﻝﺎَﻗ ْﻦَﻣ َﻪَّﺒَﺸَﺗ ٍﻡْﻮَﻘِﺑ ْﻢُﻬْﻨِﻣ َﻮُﻬَﻓ ،" .
[22] ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ُﻦْﺑ ﻰَﺳﻮُﻣ ،ﺎَّﻳِﺮَﻛَﺯ ُﺪَّﻤَﺤُﻣ ﺎَﻨَﺛ
ُﻦْﺑ ٍﻕﻭُﺯْﺮَﻣ ، ﺎﻧ ُﺪْﺒَﻋ ِﺰﻳِﺰَﻌْﻟﺍ ُﻦْﺑ
،ِﺏﺎَّﻄَﺨْﻟﺍ ﺎَﻨَﺛ ُّﻲِﻠَﻋ ُﻦْﺑ ،ٍﺏﺍَﺮُﻏ ْﻦَﻋ
ِﻡﺎَﺸِﻫ ِﻦْﺑ ،ٍﻥﺎَّﺴَﺣ ِﻦَﻋ ِﻦْﺑﺍ ْﻦَﻋ ،َﻦﻳِﺮﻴِﺳ
ﻲِﺑَﺃ َﺓَﺪْﻴَﺒُﻋ ِﻦْﺑ ،َﺔَﻔْﻳَﺬُﺣ ْﻦَﻋ ِﻪﻴِﺑَﺃ،
ّﻥَﺃ َّﻲِﺒَّﻨﻟﺍ ﻰﻠﺻ ﻪﻠﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳﻭ
" :َﻝﺎَﻗ ْﻦَﻣ ٍﻡْﻮَﻘِﺑ َﻪَّﺒَﺸَﺗ ْﻢُﻬْﻨِﻣ َﻮُﻬَﻓ " .
[23] ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ُﻦْﺑ ﻭُﺮْﻤَﻋ ،َﻕﺎَﺤْﺳِﺇ ﺎَﻨَﺛ ،ﻲِﺑَﺃ
ﺎَﻨَﺛ ﻭُﺮْﻤَﻋ ُﻦْﺑ ،ِﺙِﺭﺎَﺤْﻟﺍ ﺎَﻨَﺛ ُﺪْﺒَﻋ
ِﻪَّﻠﻟﺍ ُﻦْﺑ ،ٍﻢِﻟﺎَﺳ ِﻦَﻋ ،ِّﻱِﺪْﻴَﺑُّﺰﻟﺍ ﺎَﻨَﺛ
ُﺮْﻴَﻤُﻧ ُﻦْﺑ ،ٍﺱْﻭَﺃ َّﻥَﺃ َﺔَﻔْﻳَﺬُﺣ َﻦْﺑ
ِﻥﺎَﻤَﻴْﻟﺍ ، َﻥﺎَﻛ ُﻩُّﺩُﺮَﻳ ﻰَﻟِﺇ ِﻪَّﻠﻟﺍ ِﻝﻮُﺳَﺭ
ﻰﻠﺻ ﻪﻠﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳﻭ :َﻝﺎَﻗ " ْﻦَﻣ
َﻪَّﺒَﺸَﺗ ٍﻡْﻮَﻘِﺑ ْﻢُﻬْﻨِﻣ ُﻪَّﻧِﺈَﻓ " .
[24] ﺎَﻧَﺮَﺒْﺧَﺃ ُﺪَّﻤَﺤُﻣ ُﻦْﺑ َﺪَﻤْﺣَﺃ ِﻦْﺑ ٍﺪَّﻤَﺤُﻣ
،ُﻆِﻓﺎَﺤْﻟﺍ ﺎَﻧَﺮَﺒْﺧَﺃ ُﻦْﺑ ُﺪَّﻤَﺤُﻣ ِﻦْﺑ ِﺪَّﻤَﺤُﻣ
َﺏﻮُﻘْﻌَﻳ ،ُّﻲِﺟﺎَّﺠَﺤْﻟﺍ ﺎَﻧَﺮَﺒْﺧَﺃ ُﺪﻴِﻌَﺳ ُﻦْﺑ
ِﻢِﺷﺎَﻫ ِﻦْﺑ ،ٍﺪَﺛْﺮِﻣ َّﻥَﺃ ﺎًﻤْﻴَﺣُﺩ ،ْﻢُﻬَﺛَّﺪَﺣ
ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ﻭُﺮْﻤَﻋ ُﻦْﺑ ﻲِﺑَﺃ ،َﺔَﻤَﻠَﺳ ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ
،ُﺔَﻗَﺪَﺻ ِﻦَﻋ ِّﻲِﻋﺍَﺯْﻭَﺄْﻟﺍ، ْﻦَﻋ ﻰَﻴْﺤَﻳ ِﻦْﺑ
ﻲِﺑَﺃ ،ٍﺮﻴِﺜَﻛ ْﻦَﻋ ﻲِﺑَﺃ ،َﺔَﻤَﻠَﺳ ْﻦَﻋ ﻲِﺑَﺃ
َﺓَﺮْﻳَﺮُﻫ ، ِﻦَﻋ ِّﻲِﺒَّﻨﻟﺍ ﻰﻠﺻ ﻪﻠﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ
ﻢﻠﺳﻭ " :َﻝﺎَﻗ ُﺖْﺜِﻌُﺑ َﻦْﻴَﺑ ِﺔَﻋﺎَّﺴﻟﺍ ِﻱَﺪَﻳ
،ِﻒْﻴَّﺴﻟﺎِﺑ ﻲِﻗْﺯِﺭ َﻞِﻌُﺟَﻭ ِّﻞِﻇ َﺖْﺤَﺗ ،ﻲِﺤْﻣُﺭ
َﻞِﻌُﺟَﻭ ُﻝُّﺬﻟﺍ ُﺭﺎَﻐَّﺼﻟﺍَﻭ ﻰَﻠَﻋ ْﻦَﻣ
،ﻲِﻨَﻔَﻟﺎَﺧ ْﻦَﻣَﻭ َﻪَﺒَّﺸَﺗ ٍﻡْﻮَﻘِﺑ ْﻢُﻬْﻨِﻣ َﻮُﻬَﻓ
".
[25] ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ﻰَﻴْﺤَﻳ ُﻦْﺑ ِﺪْﺒَﻋ ،ِﻪَّﻠﻟﺍ ﺎﻨﺛ
ُﻦْﺑﺍ ِﺪْﺒَﻋ ،ِﻪَّﻠﻟﺍ ِﻦَﻋ ِّﻲِﻋﺍَﺯْﻭَﻷﺍ ، ْﻦَﻋ
ﻰَﻴْﺤَﻳ ِﻦْﺑ ﻲِﺑَﺃ ْﻦَﻋ ،ٍﺮﻴِﺜَﻛ ﻲِﺑَﺃ ،َﺔَﻤَﻠَﺳ
ْﻦَﻋ ﻲِﺑَﺃ َﺓَﺮْﻳَﺮُﻫ ، :َﻝﺎَﻗ َﻝﺎَﻗ ُﻝﻮُﺳَﺭ
ِﻪَّﻠﻟﺍ ﻰﻠﺻ ﻪﻠﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ :ﻢﻠﺳﻭ " َّﻥِﺇ
َﻪَّﻠﻟﺍ ﻰﻟﺎﻌﺗ ﻲِﻨَﺜَﻌَﺑ ِﻒْﻴَّﺴﻟﺎِﺑ َﻦْﻴَﺑ
ِﻱَﺪَﻳ ،ِﺔَﻋﺎَّﺴﻟﺍ َﻞَﻌَﺟَﻭ ﻲِﻗْﺯِﺭ ﻲِﻓ ِّﻞِﻇ
،ﻲِﺤْﻣُﺭ َﻞَﻌَﺟَﻭ َﺭﺎَﻐَّﺼﻟﺍَﻭ َّﻝُّﺬﻟﺍ ْﻦَﻣ ﻰَﻠَﻋ
،ﻲِﻨَﻔَﻟﺎَﺧ ْﻦَﻣَﻭ َﻪَّﺒَﺸَﺗ ٍﻡْﻮَﻘِﺑ ْﻢُﻬْﻨِﻣ َﻮُﻬَﻓ
".
[26] ﺎَﻧَﺮَﺒْﺧَﺃ ُﻦَﺴَﺤْﻟﺍ ُﻦْﺑ ،ٍّﻲِﻠَﻋ ﺎَﻧَﺮَﺒْﺧَﺃ
ُﺪْﺒَﻋ ِﻪَّﻠﻟﺍ ُﻦْﺑ ،ِّﻲِّﺘَّﻠﻟﺍ ﺎَﻧَﺮَﺒْﺧَﺃ ﻮُﺑَﺃ
،ِﺖْﻗَﻮْﻟﺍ ﺎَﻧَﺮَﺒْﺧَﺃ ﻮُﺑَﺃ ،َﻞﻴِﻋﺎَﻤْﺳِﺇ
ﺎَﻧَﺮَﺒْﺧَﺃ ُﺪَّﻤَﺤُﻣ ُﻦْﺑ َﺪَﻤْﺣَﺃ ،ُﻆِﻓﺎَﺤْﻟﺍ
ﺎَﻧَﺮَﺒْﺧَﺃ ُﺪَّﻤَﺤُﻣ ُﻦْﺑ ٍﺪَّﻤَﺤُﻣ ،ُّﻲِﺟﺎَّﺠَﺤْﻟﺍ
ﺎَﻧَﺮَﺒْﺧَﺃ ُﺪﻴِﻌَﺳ ُﻦْﺑ ،ٍﻢِﺷﺎَﻫ ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ
،ٌﻢْﻴَﺣُﺩ ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ﻭُﺮْﻤَﻋ ُﻦْﺑ ﻲِﺑَﺃ ،َﺔَﻤَﻠَﺳ
ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ،ُﺔَﻗَﺪَﺻ ِﻦَﻋ ِّﻲِﻋﺍَﺯْﻭَﻷﺍ ، ْﻦَﻋ
ﻰَﻴْﺤَﻳ ِﻦْﺑ ﻲِﺑَﺃ ْﻦَﻋ ،ٍﺮﻴِﺜَﻛ ﻲِﺑَﺃ ،َﺔَﻤَﻠَﺳ
ْﻦَﻋ ﻲِﺑَﺃ َﺓَﺮْﻳَﺮُﻫ، ِﻦَﻋ ِّﻲِﺒَّﻨﻟﺍ ﻰﻠﺻ
ﻪﻠﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳﻭ :َﻝﺎَﻗ " ُﺖْﺜِﻌُﺑ َﻦْﻴَﺑ
ِﻱَﺪَﻳ ِﺔَﻋﺎَّﺴﻟﺍ ،ِﻒْﻴَّﺴﻟﺎِﺑ َﻞِﻌُﺟَﻭ ﻲِﻗْﺯِﺭ
َﺖْﺤَﺗ ،ﻲِﺤْﻣُﺭ ِّﻞِﻇ ُﺭﺎَﻐَّﺼﻟﺍَﻭ ُّﻝُّﺬﻟﺍ َﻞِﻌُﺟَﻭ
ﻰَﻠَﻋ ْﻦَﻣ َﻒَﻟﺎَﺧ ،ﻱِﺮْﻣَﺃ ْﻦَﻣَﻭ َﻪَّﺒَﺸَﺗ
ٍﻡْﻮَﻘِﺑ ْﻢُﻬْﻨِﻣ َﻮُﻬَﻓ " .
[27] ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ﻮُﺑَﺃ ،َﺔَﻟﺍَﻭَﺫ ﻲِﻨَﺛَّﺪَﺣ ﻲِﺑَﺃ
ُﺪْﺒَﻋ ِﺰﻳِﺰَﻌْﻟﺍ ُﻦْﺑ ،َﻥﺍَﻭْﺮَﻣ ْﻦَﻋ ِﻩِّﺪَﺟ
ِﻥﺎَﺑَﺃ ِﻦْﺑ ِﻦْﺑ َﻥﺎَﻤْﻴَﻠُﺳ ٍﻚِﻟﺎَﻣ ،ِّﻲِﺜْﻴَّﻠﻟﺍ
ْﻦَﻋ ﻲِﺑَﺃ َﺔَﻣﺎَﻣُﺃ ِّﻲِﻠِﻫﺎَﺒْﻟﺍ، :َﻝﺎَﻗ َﻝﺎَﻗ
ُﻝﻮُﺳَﺭ ِﻪَّﻠﻟﺍ ﻰﻠﺻ ﻪﻠﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ " :ﻢﻠﺳﻭ
ْﻦَﻣ َﻪَّﺒَﺸَﺗ ٍﻡْﻮَﻘِﺑ َﻮُﻬَﻓ ،ْﻢُﻬْﻨِﻣ ْﻦَﻣَﻭ َّﺐَﺣَﺃ
ﺎًﻣْﻮَﻗ " ْﻢُﻬَﻌَﻣ َﺮِﺸُﺣ .
[28] ِﻪﻴِﻨَﺛَّﺪَﺣَﻭ ُّﻲِﻠَﻋ ُﻦْﺑ ِﺪَّﻤَﺤُﻣ ِﻦْﺑ ِﻦَﺴَﺤْﻟﺍ
ِﻦْﺑ ،ٍﺪَّﻤَﺤُﻣ ﺎَﻧَﺮَﺒْﺧَﺃ ُﺪْﺒَﻋ ِﻪَّﻠﻟﺍ ُﻦْﺑ
َﺪَﻤْﺣَﺃ ِﻦْﺑ ِّﻱِّﺮُّﺴﻟﺍ ،ُّﻲِﺠْﻨَﺳْﻮَﺒْﻟﺍ ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ
ُﻦْﻴَﺴُﺤْﻟﺍ ُﻦْﺑ ِﺪَّﻤَﺤُﻣ ِﻦْﺑ ،ٍﺮْﻴَﻔُﻋ ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ
ُﺝﺎَّﺠَﺤْﻟﺍ َﻒُﺳﻮُﻳ ُﻦْﺑ ِﻦْﺑ ،َﺔَﺒْﻴَﺘُﻗ ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ
ُﺮْﺸِﺑ ُﻦْﺑ ،ِﻦْﻴَﺴُﺤْﻟﺍ ِﻦَﻋ ِﺮْﻴَﺑُّﺰﻟﺍ ِﻦْﺑ
،ٍّﻱِﺪَﻋ ْﻦَﻋ ٍﺲَﻧَﺃ ، :َﻝﺎَﻗ َﻝﺎَﻗ ُﻝﻮُﺳَﺭ
ِﻪَّﻠﻟﺍ ﻰﻠﺻ ﻪﻠﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ :ﻢﻠﺳﻭ " َﻞِﻌُﺟ
ﻲِﻗْﺯِﺭ َﺖْﺤَﺗ ِّﻞِﻇ ،ﻲِﺤْﻣُﺭ َﻞِﻌُﺟَﻭ ُﻝُّﺬﻟﺍ
ُﺭﺎَﻐَّﺼﻟﺍَﻭ ﻰَﻠَﻋ ْﻦَﻣ َﻒَﻟﺎَﺧ ،ﻱِﺮْﻣَﺃ ْﻦَﻣَﻭ
ٍﻡْﻮَﻘِﺑ َﻪَّﺒَﺸَﺗ ْﻢُﻬْﻨِﻣ َﻮُﻬَﻓ " .
[29] ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ﻮُﺑَﺃ ٍﺮْﻜَﺑ ُﺪَّﻤَﺤُﻣ ُﻦْﺑ ِﻦْﺑ ِﺮَﻔْﻌَﺟ
،َﻒُﺳﻮُﻳ ﺎﻨﺛ ﻮُﺑَﺃ ِﺱﺎَّﺒَﻌْﻟﺍ ُﺪَﻤْﺣَﺃ ُﻦْﺑ
ِﺩﻮُﻤْﺤَﻣ ِﻦْﺑ ،ٍﺢْﻴَﺒُﺻ ﺎﻨﺛ ُﺝﺎَّﺠَﺤْﻟﺍ ُﻦْﺑ
َﻒُﺳﻮُﻳ ِﻦْﺑ ،َﺔَﺒْﻴَﺘُﻗ ﺎﻨﺛ ُﺮْﺸِﺑ ُﻦْﺑ
ِﻦْﻴَﺴُﺤْﻟﺍ ،ُّﻲﻧﺎﻬﺒﺻﻷﺍ ﺎﻨﺛ ُﺮْﻴَﺑُّﺰﻟﺍ
ُﻦْﺑ ،ٍّﻱِﺪَﻋ ْﻦَﻋ ِﺲَﻧَﺃ ِﻦْﺑ ٍﻚِﻟﺎَﻣ ، :َﻝﺎَﻗ
َﻝﺎَﻗ ُﻝﻮُﺳَﺭ ِﻪَّﻠﻟﺍ ﻰﻠﺻ ﻪﻠﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ
:ﻢﻠﺳﻭ " ُﺖْﺜِﻌُﺑ َﻦْﻴَﺑ ِﻱِﺪَﻳ ،ِﺔَﻋﺎَّﺴﻟﺍ
َﻞِﻌُﺟَﻭ ﻲِﻗْﺯِﺭ َﺖْﺤَﺗ ِّﻞِﻇ ،ﻲِﺤْﻣُﺭ َﻞِﻌُﺟَﻭ
ُّﻝُّﺬﻟﺍ ُﺭﺎَﻐَّﺼﻟﺍَﻭ ﻰَﻠَﻋ ْﻦَﻣ ،ﻲِﻨَﻔَﻟﺎَﺧ
ْﻦَﻣَﻭ ٍﻡْﻮَﻘِﻟ َﻪَّﺒَﺸَﺗ " ْﻢُﻬْﻨِﻣ َﻮُﻬَﻓ .
[30] ﺎﻨﺛﺪﺣ ﺪﻴﻌﺳ ﻝﺎﻗ ﺎﻧ : ﻞﻴﻋﺎﻤﺳﺇ ﻦﺑ
ﺵﺎﻴﻋ ، ﻦﻋ ﻲﺑﺃ ﺮﻴﻤﻋ ﻱﺭﻮﺼﻟﺍ ، ﻦﻋ
ﻦﺴﺤﻟﺍ ، ﻝﺎﻗ : ﻝﺎﻗ ﻪﻠﻟﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻰﻠﺻ
ﻪﻠﻟﺍ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﻥﺇ » : ﻪﻠﻟﺍ ﻲﻨﺜﻌﺑ
ﻲﻔﻴﺴﺑ ﻦﻴﺑ ﻱﺪﻳ ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ، ﻞﻌﺟﻭ
ﻲﻗﺯﺭ ﺖﺤﺗ ﻞﻇ ﻲﺤﻣﺭ ، ﻞﻌﺟﻭ ﻝﺬﻟﺍ
ﺭﺎﻐﺼﻟﺍﻭ ﻰﻠﻋ ﻦﻣ ﻲﻨﻔﻟﺎﺧ ، ﻦﻣﻭ
ﻡﻮﻘﺑ ﻪﺒﺸﺗ ﻢﻬﻨﻣ ﻮﻬﻓ «
[31] ِﻦَﻋ ،ِّﻲِﻋﺍَﺯْﻭَﻷﺍ :َﻝﺎَﻗ ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ُﺪﻴِﻌَﺳ
ُﻦْﺑ ،َﺔَﻠَﺒَﺟ :َﻝﺎَﻗ ﻲِﻨَﺛَّﺪَﺣ ٌﺱُﻭﺎَﻃ
ُّﻲِﻧﺎَﻤَﻴْﻟﺍ ، ّﻥَﺃ َﻝﻮُﺳَﺭ ِﻪَّﻠﻟﺍ ﻪﻠﻟﺍ ﻰﻠﺻ
ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳﻭ :َﻝﺎَﻗ " َّﻥِﺇ َﻪَّﻠﻟﺍ ﻲِﻨَﺜَﻌَﺑ
ِﻒْﻴَّﺴﻟﺎِﺑ َﻦْﻴَﺑ ِﻱَﺪَﻳ ،ِﺔَﻋﺎَّﺴﻟﺍ َﻞَﻌَﺟَﻭ
ﻲِﻗْﺯِﺭ َﺖْﺤَﺗ ِّﻞِﻇ ،ﻲِﺤْﻣُﺭ َﻞَﻌَﺟَﻭ َّﻝُّﺬﻟﺍ
َﺭﺎَﻐَّﺼﻟﺍَﻭ ﻰَﻠَﻋ ْﻦَﻣ ،ﻲِﻨَﻔَﻟﺎَﺧ ْﻦَﻣَﻭ
ٍﻡْﻮَﻘِﺑ ﻪﺒﺸﺗ ْﻢُﻬْﻨِﻣ َﻮُﻬَﻓ " .
[32] ﺎﻧَﺮَﺒْﺧَﺃ ﻮُﺑَﺃ ِﻢِﺳﺎَﻘْﻟﺍ ُﻦَﺴَﺤْﻟﺍ ُﻦْﺑ
،ُّﻱِﺭﺎَﺒْﻧَﻷﺍ ٍﺪَّﻤَﺤُﻣ ﺎﻨﺛ ﻮُﺑَﺃ ُﺪَّﻤَﺤُﻣ ٍﺮْﻜَﺑ
ُﻦْﺑ َﺪَﻤْﺣَﺃ ِﻦْﺑ ،ٍﺭَﻮْﺴِﻣ ﺎﻨﺛ ،ٌﻡﺍَﺪْﻘِﻣ
ﺎﻨﺛ ُّﻲِﻠَﻋ ُﻦْﺑ ،ٍﺪَﺒْﻌَﻣ ﺎﻨﺛ ُﺪْﺒَﻋ ِﻪَّﻠﻟﺍ
ُﻦْﺑ ،ِﻙَﺭﺎَﺒُﻤْﻟﺍ ِﻦَﻋ ِّﻲِﻋﺍَﺯْﻭَﻷﺍ ، ْﻦَﻋ
ِﺪﻴِﻌَﺳ ِﻦْﺑ ،َﺔَﻠَﺒَﺟ :َﻝﺎَﻗ ﻲِﻨَﺛَّﺪَﺣ ٌﺱُﻭﺎَﻃ،
:َﻝﺎَﻗ َﻝﺎَﻗ ُﻝﻮُﺳَﺭ ِﻪَّﻠﻟﺍ ﻰﻠﺻ ﻪﻠﻟﺍ
ﻪﻴﻠﻋ :ﻢﻠﺳﻭ " ْﻦَﻣ َﻪَّﺒَﺸَﺗ ٍﻡْﻮَﻘِﺑ َﻮُﻬَﻓ
ْﻢُﻬْﻨِﻣ " .
[33] ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ﻰَﺴﻴِﻋ ُﻦْﺑ ،َﺲُﻧﻮُﻳ ِﻦَﻋ
ِّﻲِﻋﺍَﺯْﻭَﺄْﻟﺍ، ْﻦَﻋ ِﺪﻴِﻌَﺳ ِﻦْﺑ ،َﺔَﻠَﺒَﺟ ْﻦَﻋ
ٍﺱُﻭﺎَﻃ ، ّﻥَﺃ َّﻲِﺒَّﻨﻟﺍ ﻰﻠﺻ ﻪﻠﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ
ﻢﻠﺳﻭ :َﻝﺎَﻗ " َّﻥﺇ َﻪَّﻠﻟﺍ ﻲِﻨَﺜَﻌَﺑ
ِﻒْﻴَّﺴﻟﺎِﺑ َﻦْﻴَﺑ ِﻱَﺪَﻳ ،ِﺔَﻋﺎَّﺴﻟﺍ َﻞِﻌُﺟَﻭ
ﻲِﻗْﺯِﺭ َﺖْﺤَﺗ ِّﻞِﻇ ،ﻲِﺤْﻣُﺭ َﻞِﻌُﺟَﻭ ُّﻝُّﺬﻟﺍ
ُﺭﺎَﻐَّﺼﻟﺍَﻭ ﻰَﻠَﻋ ْﻦَﻣ ﻲِﻨَﻔَﻟﺎَﺧ ﻪﺒﺸﺗ ْﻦَﻣَﻭ
ٍﻡْﻮَﻘِﺑ ْﻢُﻬْﻨِﻣ َﻮُﻬَﻓ " – 5/313.
ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ﻰَﺴﻴِﻋ ُﻦْﺑ ،َﺲُﻧﻮُﻳ ِﻦَﻋ
ِّﻲِﻋﺍَﺯْﻭَﺄْﻟﺍ، ْﻦَﻋ ِﺪﻴِﻌَﺳ ِﻦْﺑ ،َﺔَﻠَﺒَﺟ ْﻦَﻋ
ٍﺱُﻭﺎَﻃ ، ّﻥَﺃ َّﻲِﺒَّﻨﻟﺍ ﻰﻠﺻ ﻪﻠﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ
ﻢﻠﺳﻭ :َﻝﺎَﻗ " َّﻥﺇ َﻪَّﻠﻟﺍ ﻲِﻨَﺜَﻌَﺑ
ِﻒْﻴَّﺴﻟﺎِﺑ َﻦْﻴَﺑ ِﻱَﺪَﻳ ،ِﺔَﻋﺎَّﺴﻟﺍ َﻞَﻌَﺟَﻭ
ﻲِﻗْﺯِﺭ َﺖْﺤَﺗ ِّﻞِﻇ ،ﻲِﺤْﻣُﺭ َﻞَﻌَﺟَﻭ َّﻝُّﺬﻟﺍ
َﺭﺎَﻐَّﺼﻟﺍَﻭ ﻰَﻠَﻋ ْﻦَﻣ ﻲِﻨَﻔَﻟﺎَﺧ ، ْﻦَﻣَﻭ
ﻪﺒﺸﺗ ٍﻡْﻮَﻘِﺑ َﻮُﻬَﻓ ْﻢُﻬْﻨِﻣ ،" ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ
،ٌﻊﻴِﻛَﻭ ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ،ُﻥﺎَﻴْﻔُﺳ ِﻦَﻋ
،ِّﻲِﻋﺍَﺯْﻭَﺄْﻟﺍ ْﻦَﻋ ِﺪﻴِﻌَﺳ ِﻦْﺑ ،َﺔَﻠَﺒَﺟ ْﻦَﻋ
ٍﺱُﻭﺎَﻃ ، :َﻝﺎَﻗ َﻝﺎَﻗ ُﻝﻮُﺳَﺭ ِﻪَّﻠﻟﺍ ﻰﻠﺻ
ﻪﻠﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳﻭ َّﻢُﺛ َﺮَﻛَﺫ ُﻪَﻠْﺜِﻣ -
12/351.
[34] Saya ambil dari buku At-Tasyabbuh
Al-Manhiy fil-Fiqhil-Islaamiy oleh
Jamiil bin Habiib Al-Luwaihiq, hal.
28-29; thesis Fakultas Syari’ah,
Univeristas Ummyl-Qurra’, tahun
1417 H.
[35] Lihat : Al-Fathur-Rabbaaniy li-
Tartiibi Musnad Al-Imaam Ahmad
bin Hanbal Asy-Syaibaaniy bersama
dengan syarh -nya : Buluughul-
Amaaniy; keduanya merupakan
tulisan Ahmad bin ‘Abdirrahmaan
Al-Bannaa, Daaru Ihyaa At-Turaats
Al-‘Arabiy, Beirut, 22/40.
[36] Lihat : Fathul-Baariy 6/.
[37] Lihat : Al-Fathur-Rabbaaniy 22/40.
[38] Lihat : Fathul-Baariy oleh Ibnu
Hajar, 6/98.
[39] Lihat : Al-Fathur-Rabbaaniy oleh Al-
Bannaa 22/40.
[40] Faidlul-Qadiir oleh Al-Munaawiy,
6/104.
[41] Subulus-Salaam oleh Ash-
Shan’aaniy, 4/347.
[42] Iqtidlaa’ Ash-Shiraathil-Mustaqiim
oleh Ibnu Taimiyyah, 1/237.
[43] Lihat : Faidlul-Qadiir oleh Al-
Munaawiy, 6/104.